Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset maaliskuulta 2007.
Edellinen

Erkki om manspräster i Bbl

I samband med ärkebiskopens pressmeddelande vill jag nämna om dagens ledare i Borgåbladet (31.3.07), där chefredaktör Jan-Erik Andelin skriver under rubriken "Mansprästens plåga". Utdrag följer:

Språkforskaren Annette Kronholm-Cederberg gjorde den rätta vändningen i debatten om kvinnor som präster. Hon valde i Kyrkpressens debattforum på nätet att tala om mansprästerna som den olösta frågan i kyrkan, snarare än kvinnoprästerna.

Det är riktigt. För den stora majoriteten av kyrkans medlemmar är de kvinnliga prästerna inget problem. Så självklara har de blivit sedan folkkyrkan vigde de första år 1988.

Vi har i själva verket redan en generation unga och barn som tycker att det känns exotiskt när de, vid det sjätte dopet, i den sjunde högmässan plötsligt ser att prästen också kan vara – en man! Hur man i vuxen ålder religionspedagogiskt ens skulle kunna spola filmen tillbaka och förklara att deras tidigaste bilder av Gud genom kvinnliga präster på något sätt kunde vara fel, är en gåta.

Mansprästen och hans teologiska vänner är de som anser att det att vara en man är en av de omistliga delarna i själva ordet präst. Om man klär av prästen kåpa, kaftan och kalsong anser de att man måste hitta nånting som fysiskt är – en man. Ordet präst kan alltså för dem lika lite syfta på en kvinna som till exempel ordet morbror.

[...]

Mansprästerna är ingen enhetlig front. Också om ett upprop med 92 mansnamn nyligen har cirkulerat på löpsedlarna, så är skalan vid.

De mest moderata skriver på närmast för att värna om andras rätt till en övertygelse som i vårt jämställda samhälle ter sig allt mera udda. De mest militanta igen är så hårdföra och förbannande att de gott kunde få vandra uppför domkapitlets rundeltrappa i Borgå med prästkragen i hand för att få svara för vad de säger om andra präster som bekänner samma Kristus.

Här ute undrar allt fler hur detta med kön kan ha kommit att bli så viktigt? Mansprästerna skyller på att det är medierna som fokuserar så här, men det stämmer inte. Också i deras egna forum är det kring de här sakerna man läser skrifterna med styv ögonglob.

Vad är det med könet? Vad är det i religiös erfarenhet som är manligt och kvinnligt? Berätta. Vad är det som är moderligt och faderligt i det andliga? Vad är det som vibrerar i samma takt som könskomponenterna i mansprästens egen kropp?

I samma kyrkliga kretsar verkar det samtidigt vara ytterst svårt att föra en modern diskussion om sexualitetens sidor av längtan, lust och lycka. Då är utrymmet plötsligt lika sparsamt som det är för pingis i en städskrubb.
[...]

Kyrkan står med fel prioriteter utåt. I ett debattforum skriver en ung församlingsmedlem: ”Aposteln Paulus skrev ju förstås ingenting om sinne för proportioner. Men kanske han borde ha gjort det.”

http://tinyurl.com/ypzc2a


Arkkipiispa Paarman lehdistötiedote

Naispappeuskysymyksessä uusi vaihe

Naispappeuskysymyksessä on tultu uuteen vaiheeseen. Eräät naispappeuteen kielteisesti suhtautuvat papit ovat tietoisesti kärjistäneet tilanteen joissakin seurakunnissa äärimmilleen. On jopa kieltäydytty annetuista virkatehtävistä, yhteistyöstä toisen papin kanssa heidän kaikkein keskeisimmässä virkatoimessaan, jumalanpalveluksessa. Mikään työnantaja ei voi hyväksyä tällaista keskeisen velvollisuuden laiminlyöntiä eikä sen tarkoituksellista toistamista.

Ensimmäinen tällainen tietoon tullut tapaus on nyt saatettu kirkon järjestyksen mukaisesti tuomiokapitulin käsittelyyn. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli onkin ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin ja käynnistänyt asian lain mukaisen tutkimisen.

Pidän tilannetta valitettavana erityisesti sen vuoksi, että piispainkokouksen antama selväsanainen ohje tällaisia tapauksia varten kutsui osapuolia ensisijaisesti neuvotteluun ja etsimään yhdessä sovintoratkaisua. Piispainkokous on katsonut, että vaikeat tapaukset olisi mahdollisimman pitkälle pyrittävä ratkaisemaan ns. pastoraalisin keskusteluin. Tähän mahdollisuuteen ei ole nyt tartuttu tai neuvotteluissa eivät naispappeuden torjujat ole osoittaneet valmiutta sovintoratkaisuihin muutoin kuin itse sanelemillaan ehdoilla.

Omaan, kirkon yhteisestä päätöksestä poikkeavaan raamatuntulkintaan vetoaminen ei oikeuta pappislupauksen tai virkavelvollisuuksien rikkomiseen.

Monet naispappeuteen kielteisesti suhtautuvat toimivat pappislupauksensa ja kirkon järjestyksen mukaisesti yhteistyössä naispappien kanssa. He eivät ole aiheuttaneet ongelmia kirkossamme. Naispappeuteen kielteisesti suhtautuvaa vakaumusta sinänsä ei kirkossamme pidetäkään harhaoppina.

Naispappien syrjintää ei kuitenkaan voida hyväksyä. Tämä itsestäänselvyys täytyy toistaa taas kerran uudelleen. Se on kirkon omien, aidosti Raamatusta nousevien rakkauden, toisen kunnioittamisen ja tasa-arvon periaatteiden samoin kuin yhteiskuntamme lain vastaista.

Suuri valtaenemmistö maailman luterilaisista kristityistä elää kirkoissa, joissa naispappeus on toteutettu. Vetoaminen keskusteluissa ja julkilausumissa kristittyjen enemmistön toisenlaiseen käytäntöön, on luterilaisessa kirkossa harhauttamista, kun jo katolinen kirkko, jolla on toisenlainen virkakäsitys, yksin muodostaa tuon enemmistön.

Olen syvästi pettynyt siihen, että joukko pappeja ei ole vastannut siihen yhteistyötarjoukseen, jota esimerkiksi kirkolliskokouksen ponsi naispappeuden hyväksymisen yhteydessä merkitsi. Se on tahtonut etsiä muuta kuin pastoraalista ja sovittelevaa ratkaisua. Tilannetta ollaan ajamassa tietoisesti sellaiseen vastakohta-asetteluun, josta poispääsy ei ole mahdollista neuvonpidon ja sovittelun avulla. Silloin keinoiksi jäävät kirkkolain mukaiset kovemmat toimenpiteet. Voi vain kysyä, kenen etua tai mitä tällä halutaan ajaa.

Kiristämällä yhteistyön sijasta vastakohtaisuutta ei juuri koskaan päästä hyvään ratkaisuun. Ainakaan kirkon parasta ja sen tehtävän hyvää toteuttamista sillä ei etsitä eikä edistetä.

Jukka Paarma, arkkipiispa


Veckans anekdot: Förbud mot paus

Joakim, 5 år, såg trafikmärket "förbud att parkera fordon på dag med jämnt datum" här i Borgå och undrade: "Varför är det förbud mot paus?" Jag förklarade vad märket betyder och att det inte är samma tecken som finns på CD-spelaren.

Men ändå tror jag att han kom på något. Varför har vi "förbud mot paus" i vårt samhälle? Kan vi inte ta det lite lugnare?


JT om kvinnoprästmotståndarnas upprop

I tisdagens JT (27.3.07) skriver Henrik Othman en intressant ledare. Han tar upp uppropet till stöd för ett par kvinnoprästmotståndare, och skriver bl.a.:

"Undertecknarna går hårt ut i en fråga där beslutet tagits för tjugo år sedan och biskopsmötet för ett halvår sedan klart fastställt kyrkans linje. Undertecknarna av skrivelsen avslutar denna med orden "Om den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland avsätter Jari Rankinen eller Vesa Pöyhtäri från deras tjänster, upplever vi att man önskar avsätta även oss".
Konflikten hade varit begriplig om den handlat om en grupp präster framfört ett budskap som på väsentliga punkter avviker från det bibeln lär om frälsning, försoning eller den centrala historieskrivningen kring Jesu leverne.
Predikantens kön kan inte vara ett hinder för den budskapsförmedlingen, tvärtom har de kvinnliga prästerna medfört att kyrkan frigjort sig från den patriarkala tvångskragen och talar med hela den samlade erfarenhet som själavårdare och liturger av bägge könen medfört.
Att hänga upp motståndet på enstaka bibelord är föga uppbyggligt; en kyrka som inte silar budskapets kärna från tidsbundet och kulturrelaterat stoff har ingen framtid.
Nyligen publicerade opinionsmätningar visar att kvinnliga präster har starkt understöd också i svenska Österbotten. Mot den bakgrunden känns de många österbottniska namnen under uppropet som extra olustiga.
Det är dags att slutgiltigt förpassa frågan om kvinnliga präster i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till historien."


Om Kp-bloggen

Jag fick ett mejl:

"Hej Kalle!
På kyrkpressen.fi har du i ett par kommentarer sagt att du inte längre bloggar/kommenteterar i frågor gällande sexuella minoriteter. Du antyder också att någon/några/många har uttryckt att kyrkpressens websida inte får bli som ranneliikes sida.
Hur är det med det här? Har du blivit utsatt för påtryckningar i den här riktningen? Av vem i så fall? Har önskemålen varit sakligt framställda eller är det frågan om osaklig påtryckning? Är det ditt eget fria beslut som ligger som grund för ditt avgörande, eller har du känt dig tvingad till att hålla lägre profil på kyrkpressens websida?"

Jag svarade:

"Morjens!
Det det är frågan om är följande: När jag gick med i Kp:s bloggprojekt, "speglades" alla mina inlägg på blogspot dit. Det öppnade möjligheten för S-O Back, H Sandell och i viss mån H Perret att komma med sina intensiva och ofta gemena attacker på det jag skriver. Var gång jag hade ett inlägg som tangerade hbt-frågor, kom särskilt de förstnämnda herrarna med 10-20 kommentarer där jag fick veta vad jag var värd. Efter att både Back och Sandell förnekade att jag är kristen, beslöt jag att inte besvara deras påståenden längre. Ranneliike-kommentaren är Perrets.
Dessutom gjorde deras intensiva kommentarverksamhet (utan att de själva har någon blogg, förresten) att mina inlägg uppdaterades hela tiden, folk sökte sig till dem för att se vad som var nytt - och när de märkte att "det var det här igen" blev de trötta på hela frågeställningen och sura på kommentatorerna och på mig. Det var alltså kontraproduktivt det hela.
Därför beslöt jag att koppla loss speglingsfunktionen och endast publicera ETT inlägg per dag, och i regel om annat än hbt. Som du ser på profilsidan har det nu hållit i tio dagar. Men detta gäller uttryckligen Kp-bloggen, inte de andra.
Ingen har alltså uttryckligt utövat påtryckning på mig. Däremot har det funnits ett tryck på mig att göra något åt situationen, eftersom Back och H Sandell vägrar. Att ha en klump i magen varje gång man trycker på "Spara"-knappen är inte roligt. Därav denna lägre profil.
Sådant."Yhteys-liike tiedottaa

Ortodoksipiispoja ja -pappeja uhkailtu sallivuudesta homoseksuaalisuutta kohtaan

Pieni konservatiivinen painostusryhmä uhkaa Suomen Ortodoksista kirkkoa negatiivisella julkisuuskampanjalla, ellei kirkko kiellä papistoaan ja maallikkojäseniään osallistumasta ekumeenisen Yhteys-liikkeen aloittamaan keskusteluun. Yhteys-liike pyrkii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasaveroiseen ja yhtäläiseen kohteluun eri kristillisissä kirkoissa.

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on saanut kirjeen, jossa uhataan kirkkoa laajalla julkisuudella ja skandaalilla, jollei se vaadi Yhteys-liikkeen julistuksen ortodoksisia allekirjoittajia poistamaan nimeään asiakirjasta. Saman sisältöisiä henkilökohtaisia kirjeitä on lähetetty myös julistuksen allekirjoittaneille ortodokseille, jotka työskentelevät kirkon piirissä.

Vuonna 2000 julkaistu Yhteys-liikkeen julistus (www.yhteys.org) kehottaa homoseksuaalien tasaveroiseen kohteluun kirkoissa. Monet ortodoksipapit ja -maallikot ovat allekirjoittaneet kannanoton. He ovat myös todenneet toimivansa Yhteys-liikkeen arvojen puolesta ortodoksisen kirkon pyhän tradition ja kanonisen perinteen puitteissa.

Arkkipiispa Leon saamassa kirjeessä todetaan myös, että suomalaisortodoksien toiminta Yhteys-liikkeessä on menossa Venäjän ortodoksisen kirkon Pyhän synodin keskusteltavaksi. Suomen ortodoksinen kirkko ei kuitenkaan ole Venäjän kirkon alaisuudessa, vaan nauttii laajaa autonomiaa Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteydessä.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet kolme maallikkoteologia, jotka kuuluvat pieneen Pyhän Kosmas Aitolialaisen veljeskuntaan. Se tunnetaan fundamentalistisista näkemyksistään.

"Me emme propagoi homoavioliittoja emmekä muitakaan muutoksia kirkon opetukseen", sanoo rovasti Timo Lehmuskoski, yksi Yhteys-liikkeen julistuksen allekirjoittajista. "Me kuitenkin uskomme, että ortodoksiseen perinteeseen ja erityisesti ihmiskuvaan sisältyy näkökohtia ja käytäntöjä, jotka kannustavat meitä suhtautumaan avoimesti, kunnioittaen ja oikeudenmukaisesti kaikkiin ihmisiin, myös homoseksuaaleihin."


Frikända!

Tuomiokapituli on vapauttanut minut ja kollegani syytteistä!

***

Utdrag ur domkapitlets beslut:

"Domkapitlet konstaterar att vår kyrkas inställning till följderna av att samhället godkänt registrerade partnerskap är föremål för grundläggande utredningar med därtill hörande seminarier. I denna situation är det naturligt att även stiftets präster deltar i den offentliga debatten. Domkapitlet finner dock att det är skillnad mellan att uttrycka sina åsikter i en sådan debatt och att göra det i sin ämbetsutövning i övrigt.
Domkapitlet finner sålunda riktigt förkasta klagan mot kaplan Karl af Hällström och kaplan Tomas Ray. [...]
I detta beslut kan enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen ändring inte sökas."

Domkapitlet har fattat sitt beslut. Det är fortfarande tillåtet för präster att delta i en av kyrkomötet och biskopsmötet startad debatt utan att stämplas som irrläriga. Det är en lättnad, samtidigt som detta naturligtvis var det enda möjliga beslut som domkapitlet realistiskt kunde fatta. Man kan tolka att jag får en liten knäpp för att jag tog upp frågan i en predikan ("ämbetsutövning i övrigt"), men det ska jag väl kunna avhålla mig från i fortsättningen.

Ändå bör man lägga märke till att detta inte från domkapitlets sida var ett ställningstagande i själva sakfrågan. Domkapitlet har inte uttalat sig angående våra åsikters berättigande, bara angående vår rätt att uttrycka dem. Diskussionen fortsätter alltså.

Jag har nu - efter att frågan är avgjord - lagt ut mitt bemötande till Joakim Förars' skrivelse på blogspot: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/03/bemtande-av-joakim-frars-klagan.html


Kaftanen såld!

Jag meddelade 26.2.07 att jag hade en kaftan till salu. Detta meddelande födde sedan en beklaglig och obehaglig dispyt, men kaftanen ville jag likafullt sälja innan familjen flyttar till ett nytt ställe (här i Borgå) - vilket torde ske innan sommaren. Mer om det när det blir aktuellt.

Nu har jag sålt kaftanen. Vidare anbud på den är därför överflödiga. Må dess nye ägare få bära den med stolt ödmjukhet och må lycka och välsignelse följa honom i hans prästgärning!


Edellinen