hlbti FAQ

Seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuoli ja sen kokemus eivät ole valintoja, vaan nykykäsityksen mukaan synnynnäisiä ominaisuuksia. Tyypillisestä poikkeaminen ei sen paremmin ole virhe tai häiriö, vaan inhimillistä monimuotoisuutta.

Evoluutio ja suvullinen lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että ihminen on tyypillisesti heteroseksuaalinen mies tai nainen. Ihmisyksilön sukupuolisuutta säätelevänä "pääkytkimenä" toimii se, onko munasolun hedelmöittävä siittiö tyyppiä X vai Y. Tyypillisesti X-siittiön hedelmöittämästä munasolusta kehittyy nainen ja Y-siittiön hedelmöittämästä munasolusta kehittyy mies, ja sukukypsiksi kehittyneenä eri sukupuolta olevat yksilöt voivat tuntea romanttista ja eroottista vetoa toisiaan kohtaan ja sen siivittämänä saattavat saada jälkeläisiä.

Toisinaan yksilön kehitys tapahtuu toisin esimerkiksi tietynlaisten perintötekijöiden ja tietynlaisen sikiöaikaisen hormonialtistuksen johdosta. Vanhemmilta saadut sukupuolikromosomit XX eivät suuresta todennäköisyydestä huolimatta välttämättä johda yksilön kehittymiseen naiseksi eikä XY-sukupuolikromosomipari välttämättä johda yksilön kehittymiseen mieheksi. Lisäksi tunnetaan muitakin kromosomivariaatioita, kuten esimerkiksi X, XXY ja XXX.

Nykykäsityksen mukaan aivojen rakenteissa on synnynnäistä sukupuolittuneisuutta, ja joissain tapauksissa sikiön kehitysvaiheiden eriakaisuuden vuoksi yksilön aivojen sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvät rakenteet ja/tai sukupuolisuuteen liittyvät ulkoiset tunnusmerkit kehittyvät sukupuolittuneisuudeltaan keskenään eri tavoin.

Koska tyypillisesti ihmiset ovat joko heteroseksuaalisia naisia tai heteroseksuaalisia miehiä, ovat kulttuuri ja yhteiskunta kehittyneet olettamaan jokaisen mahtuvan kahteen vaihtoehtoiseen kokonaisvaltaisen sukupuolisuuden lokeroon. Tämän vuoksi lokeroihin mahtumattomat eivät itsekään usein tiedosta tai hyväksy olevansa jotain muuta kuin heteroseksuaalinen nainen tai heteroseksuaalinen mies. Kahteen sukupuolisuuden lokeroon mahtumattomattomat joutuvat lisäksi usein kohtaamaan halveksuntaa, syrjintää ja jopa rangaistuksia.

Yksilön omaksuman sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvän identiteetin taustalla on tämän yksilöllisiin ominaisuuksiin liittyvä käsitys itsestä, ja se on kehittynyt vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin - kulttuuriin ja sen arvostuksiin. Identiteetti on eri asia kuin ne yksilölliset ominaisuudet, joiden päälle identiteetti on rakentunut.

Havahtuminen omaan seksuaaliseen suuntautuneisuuteen voi tapahtua missä elämän vaiheessa hyvänsä, yleensä kuitenkin aikaisintaan murrosiässä. Ymmärrys omasta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta voi myös tarkentua tai jäsentyä elämän varrella. Samoin käsitys omasta sukupuolesta voi tarkentua missä elämänvaiheessa hyvänsä.

Koska vallalla on "kaksi heteroa sukupuolta" -oletus, niin omakohtainen havahtuminen "muuhun" on monin verroin todennäköisempää kuin todeta elämän varrella, ettei olekaan "jotain muuta".

Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia arvioidaan olevan väestöstä muutamasta prosentti tai enemmänkin, riippuen siitä, miten vähemmistöön ja enemmistöön kuuluminen määritellään.

Sanastoa ja käsitteitä

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyvä käsitteistö on laaja ja se voi tuntua vaikeaselkoiselta. Osa käsitteistä on käytössä arjessakin, osa ei. Lisää ja tarkemmin seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden sanastoa valottaa Transtukipisteen hlbtiq-sanasto. Myös kirjoittajille suunnattu Setan opas toimittajille valottaa aihepiiriin liittyvää termistöä.

Yläkäsite seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (usein lyhenteenä hlbti tai sateenkaarivähemmistöt) ovat kaksi eri asiaa, joita yhdistää se, että niihin kuuluvat eivät täysin sovi "perinteiseen" kaksijakoiseen sukupuolisuus-käsitykseen, jossa jako miehiin ja naisiin perustuu kahden vastakohdan puolinaisuuteen ja kokonaiseksi yhtymiseen.

Kun seksuaalivähemmistöön kuuluminen liittyy romanttisen ja eroottisen mielenkiinnon kohdistumiseen, niin sukupuolivähemmistöön kuuluminen liittyy omaan sukupuolisuuteen. Yksilö voi kuulua yhtä aikaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin; ne eivät ole toisiaan poissulkevia inhimillisiä ominaisuuksia, mutta toiseen kuuluminen ei ole myöskään sidoksissa toiseen kuulumiseen.

Seksuaalivähemmistöt

Käsitteellä seksuaalivähemmistöt viitataan ihmisiin, joiden eroottinen ja romanttinen mielenkiinto kohdistuu muuten kuin eri sukupuolta oleviin henkilöihin. Seksuaalivietin sukupuolittuneesta kohdistumisesta käytetään käsitteitä seksuaalinen suuntautuneisuus tai seksuaalinen suuntautuminen.

Tyypillisesti aikuisen ihmisen eroottinen ja romanttinen mielenkiinto kohdistuu (yksinomaan) eri sukupuolta oleviin; ilmiön nimi on heteroseksuaalisuus. Ihmisistä suurin osa on heteroseksuaaleja. Seksuaalivähemmistöjen osuutta väestöstä ei tarkasti tiedetä, mutta arviot vaihtelevat muutamasta prosentista jopa kymmeniin prosentteihin sen mukaan, miten vähemmistöön tai enemmistöön kuuluminen määritellään.

Homoseksuaalisuus

Homoseksuaalisen henkilön eroottinen ja romanttinen mielenkiinto voi kohdistua yksinomaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin. Usein varsinkin puhekielessä käytetään lyhyempiä muotoja homous ja homoseksuaalisesta henkilöstä sanaa homo. Naispuolinen homo on lesbo. Lisää aihepiiristä kertoo homoFAQ.

Biseksuaalisuus

Biseksualisen henkilön eroottinen ja romanttinen mielenkiinto voi kohdistua yhtäläisesti (tai jollain tavoin painottuen) joko samaa tai eri sukupuolta oleviin henkilöihin. Joillain henkilöillä eroottinen ja romanttinen mielenkiinto voivat kohdistua sukupuolittuneesti enemmän tai vähemmän eri tavoin.

Panseksuaalisuus

Panseksuaalisen henkilön eroottinen ja romanttinen mielenkiinto voi kohdistua toiseen ihmiseen sukupuolesta riippumatta. Aiemmin panseksuaalisuus nähtiin biseksuaalisuuden muotona.

Aseksuaalisuus

Aseksuaalinen henkilö ei voi tuntea eroottista tai romanttista mielenkiintoa toista ihmistä kohtaan, tai tuntee sitä hyvin vähän. Aseksuaalinen henkilö voi kuitenkin kokea esimerkiksi ystävyyttä ja läheisyyttä sekä erilaisia tunteita kuten muutkin.

Sukupuolivähemmistöt

Tyypillisesti aikuiset ihmiset asettuvat joko naisen tai miehen lokeroon: cissukupuoliset henkilöt kokevat edustavansa sitä sukupuolta kuin johon heidät on syntyjään määritelty ja johon heidän sukupuolisuuteen liittyvät näkyvät ja näkymättömät keholliset ominaisuudet viittaavaat. He myös yleensä ilmaisevat sukupuoltaan kulttuurille tyypillisellä tavalla.

Osa ihmisistä on kuitenkin syntyään kaksijakoisen sukupuolikäsityksen välissä tai kokonaan sen ulkopuolella.

Transvestisuus

Transvestisuudessa on kyse sukupuolen ilmaisusta. Transvestiitti kokee tarvetta eläytyä (yleensä ajoittain) eri sukupuoliin, yleensä pukeutumisella, eleillä ja muilla tavoilla.

Transsukupuolisuus

Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Hän voi kokea ristiriitaa määritellyn ja kokemansa sukupuolen välillä sekä kokemansa sukupuolen ja ulkoisten sukupuoleen liittyvien tunnusmerkkien välillä. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa lääketieteellisin keinoin kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Joillekin riittää tuleminen tunnustetuksi ja kohdatuksi siinä sukupuolessa, jota hän on. Transsukupuolisista ihmisistä käytetään termejä transnainen tai -mies (tai transtyttö tai -poika) sen mukaan, mikä hänen identiteettinsä on. Sana cis tarkoittaa henkilöä, joka ei ole transsukupuolinen. Sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt henkilö voi katsoa olevansa transtaustainen, sillä prosessin jälkeen hän voi elää sukupuolessaan eheästi ja kokonaisvaltaisesti.

Muunsukupuolisuus

Henkilö ei koe sopivansa yhteiskunnassa vallitsevaan kahden sukupuolen malliin, eikä koe olevansa nainen tai mies. Muunsukupuolinen henkilö voi kokea olevansa jotain naisen ja miehen välillä tai kokonaan tällaisen binääriseen ajatuksen ulkopuolella.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisen henkilön sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole selkeästi määriteltävissä sen paremmin miehelle kuin naisellekaan tyypillisiksi. Usein intersukupuoliset vastasyntyneet on leikkattu muistuttamaan jompaa-kumpaa kahdesta sukupuolesta, mutta nykyisin terveyden kannalta ei-välttämättömien kirurgisten toimenpiteiden katsotaan yhä yleimmin olevan huono vaihtoehto, sillä yksilön sukupuolen kokemus tulee ilmi vasta varttumisen myötä - ja on suuri riski siihen, että kirugiset toimenpiteet tehdään väärään sukupuoleen.

Muuta sanastoa

Aihepiiriin liittyy runsaasti muitakin alakäsitteitä, kattokäsitteitä ja oheiskäsitteitä. Lisäksi suoranaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuvaavien termien ohella on erilaisia identiteettiä, elämänvalintoja ja kapeampialaisia seksuaalimieltymyksiä kuvaavia käsitteitä. Käsitteiden kuvaamilla ilmiöillä on vaihtelevasti suoranainen sidos seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuulumiseen.

hlbti

Kirjainlyhenteen taustalla ovat homo, lesbo, bi, trans ja intersukupuolisuus. Kirjainlyhenteestä on lukuisia erilaisia variaatioita, kuten esimerkiksi hlbtiq+, jossa mukaan on otettu sanaan queer viittaava kirjain sekä plus-merkki kuvaamaan muita ryhmiä, kuten panseksuaaleja, aseksuaaleja, muunsukupuolisia ja yhdenvertaisuustyötä tekeviä vähemmistöihin kuulumattomia liittolaisia (allies). Toisinaan on käytetty kirjainlyhennettä, jossa kaikki ajateltavissa olevat ryhmät on huomioitu omalla kirjaimellaan. Toisinaan kirjaimet esitetään eri järjestyksessä, esimerkiksi lhbti tai lhbtiq+ ja eri maissa on paikallisesti käytetystä sanastosta johdettuja muitakin muotoja, kuten glbti varustettuna englannin sanalla gay. Leikkisästi kirjainlyhenneviidakosta käytetään nimitystä aakkossoppa (engl. "alphabet soup").

Queer

Käsite queer viittaa ihmisiin, jotka kyseenalaistavat sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyviä rajoja ja asiaan liittyviä tiukkoja normeja. Monet queer-identiteetin omaksuneet pitävät sukupuolisuuteen ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyviä määritelmiä liian rajoittavina.

Kolmas sukupuoli

Käsitettä kolmas sukupuoli käytetään viittaamaan sukupuolisuuteen, joka ei asetu nainen/mies -kahtiajakoon. Kolmannen sukupuolen käsitettä käytetään erityisesti juridiseen sukupuoleen viitaten. Lähellä tätä käsitettä ovat termit muunsukupuolisuus, sukupuolettomuus ja neutri. Toisinaan myös transsukupuoliset ajatellaan kuuluvaksi kolmanteen sukupuoleen.

Eheytys

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat toisinaan kohtaamaan vaatimuksia muuttaa itseään seksuaalisen suuntautuneisuuden tai koetun sukupuolen suhteen. Nämä synnynnäiset ominaisuudet eivät kuitenkaan ole tahdonalaisesti tai päämäärähakuisesti muutettavissa, vaikka niihin liittyvä identiteetti voikin jossain mitassa joustaa. Yleensä nimellä eheytys tunnetun toiminnan vaikutus kuitenkin jää siihen, että yksilö torjuu osan identiteetistään. Syrjään työnnetty osa kokonaisesta itsestä saattaa myöhemmässä vaiheessa muistutella itsestään ja siihen liittyvä torjunta voi vaikuttaa vahingollisesti mielen hyvinvointiin. Eheytystoimintaa harjoitetaan pääasiassa uskonnollisissa yhteyksissä, toimintamuotona eheytysterapia, johon liittyy esimerkiksi rukoilua.