Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset maaliskuulta 2009.
Edellinen

Kyrkans andel av samfundsskatten

Enligt ett pressmeddelande på Kyrklig tidningstjänst 25.3.09, har regeringen i samband med sina ekonomiska överläggningar också fattat beslut om samfundsskatten och dess fördelning.
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/0/7CA03DCC9942319FC2257584004D4822?opendocument&lang=SV

Samfundsskatten är en skatt som företag och andra liknande instanser betalar, liksom fysiska personer betalar inkomstskatt. Precis som inkomstskatten fördelas den mellan staten, kommunerna och kyrkan enligt vissa fastslagna principer. Fysiska personer betalar dock kyrkoskatt endast ifall de är medlemmar i kyrkan, medan denna distinktion inte görs i samband med samfundsskatten. Detta har fått en del antikyrkliga debattörer att se rött, vilket dock visar att de inte har satt in sig i problematiken.

Det är ju nämligen inte så, att samfundsskatten finansierar någon "religiös" verksamhet. Prästlöner betalas från kyrkoskatten, kyrkobyggnader upprätthålls med kyrkoskattemedel, och det diakonala arbetet bland dem som faller mellan springorna i välfärdssamhället, ja, det finansieras av kyrkans medlemmar, fastän mottagarna (naturligtvis) inte behöver höra till kyrkan.

Det som samfundsskatten finansierar är sådana samhälleliga funktioner som kyrkan har anförtrotts att sköta. Den största av dem är begravningsplatserna. Kyrkostyrelsen beräknar att utgifterna för dem under innevarande år uppgår till 110 miljoner euro. Eftersom kyrkans andel av samfundsskatten, även efter statsrådets höjning av andelen, endast uppgår till 102M€, står det klart att kyrkans medlemmar också i fortsättningen betalar också för den service som icke-medlemmar får.

Särskilt som begravningsväsendet inte är den enda, utan endast den största, av de samhälleliga funktioner som ligger på kyrkan.
A prayer answered?

A man was driving down the street in a lather because he had an important meeting and couldn't find a parking space.

Looking up to heaven, he said, "Lord, take pity on me. If you find me a parking space, I promise to go to church every Sunday for the rest of my life and to give up swearing."

Miraculously, a spot opened right in front of the building. The man looked up and said, "Never mind. I found one."


Om politiken - Politiikasta

Jag roade mig med att ta ett rikssvenskt test (Vilket parti är du?) på Facebook, och det gav vid handen att jag skulle vara socialdemokrat. Det fick mig att skriva om en text på min politiska hemsida; nedan i urval.

Keskusteltuani erään Facebook-ystävän kanssa, kirjoitin uudelleen erään poliittisella kotisivullani olevan tekstin, josta tässä otteita.

*

Jag ser mig som socialliberal vad gäller den politiska ideologin.

SFP sägs stå på två ben: svenskhet och frisinne - och traditionellt har "frisinnet" definierats som socialliberalism. Jag har ändå till min sorg märkt att även om den ideologiska svenskheten lever och mår bra inom partiet, har socialliberalismen allt mer bytts ut mot marknadsliberalism och värdekonservatism. Från att ha varit ett center-vänster-parti har SFP:s mittfåra drivit allt längre högerut. Detta beklagar jag djupt.

Men värst av allt inom politiken som helhet (inte nödvändigtvis SFP) är den ideologiska pragmatism som gör sig gällande. Pragmatikerna gör det lätt för sig genom att se vad som verkar vara mest ändamålsenligt för stunden och gå in för det utan att analysera (ideologiskt eller på annat sätt) det som på lång sikt följer av valen.

Jag vägrar vara pragmatiker. Jag vägrar vända kappan efter vinden. Om någon övertygar mig om att jag har orätt på någon punkt, kan jag ändra mig, men inte av ändamålsenlighetsskäl.

*

Pidän itseäni sosiaaliliberaalina poliittisen ideologian näkökulmasta.

RKP:n sanotaan seisovan kahdella jalalla: ruotsalaisuus ja vapaamielisyys – ja perinteisesti ”vapaamielisyyttä” on määritelty sosiaaliliberalismina. Olen kuitenkin surukseni havainnut että vaikka ideologinen ruotsinkielisyys elää ja voi hyvin, om sosiaaliliberalismi yhä enenevässä määrin vaihtunut markkinaliberalismiin ja vanhoillisuuteen. Oltuaan keskusta-vasemmistolainen puolue, RKP:n keskipiste on luisunut yhä pidemmälle oikealle. Tätä valitan kovasti.

Pahinta on kuitenkin se ideologinen pragmatismi, joka tulee esille politiikassa yleensä (ei välttämättä RKP:n piirissä). Pragmaatikot yksinkertaistavat asiat katsomalla vain mikä tällä hetkellä on tarkoituksenmukaisinta ja seuraamalla sitä, analysoimatta (ideologisesti tai muulla tavalla) sitä mitä pitkällä tähtäimellä seuraa valinnoista. En suostu olemaan pragmaatikko.

En suostu olemaan tuuliviiri. Mikäli joku vakuuttaa minua siitä että olen jollain kohdin väärässä, voin muuttaa mielipidettäni – mutten tarkoituksenmukaisuussyistä!

*

http://www.karlafhallstrom.net/6På tal om byskolor

I Borgå diskuterar vi som bäst om två av våra byskolor skall dras in eller inte - och fler motsvarande förslag följer, var så säkra. Jag bloggade nyligen om detta.

Vid Åbo Akademi i Vasa disputerade Gunilla Karlberg-Granlund (bilden) för pedagogie doktorsgraden 30.1.09 med avhandlingen Att förstå det stora i det lilla – byskolan som pedagogik, kultur och struktur. I pressmeddelandet om disputationen framkommer bl.a. följande:

*

Den lilla byskolan har blivit ett sparobjekt, inte bara i Finland utan även på andra håll i västvärlden. Debatterna är livliga då skolor är indragningshotade. I doktorsavhandlingen klarläggs varför lokalsamhället försvarar de små skolornas fortsatta existens trots att skolorna sägs vara sämre skolor och varför lärare fortsätter arbeta i små indragningshotade byskolor trots osäkerheten. [...]
I doktorsavhandlingen framkommer att byskolan innebär pedagogisk kvalitet för den enskilda eleven och livskvalitet i lokalsamhället. Byskolan har en dubbel funktion, både en pedagogisk och en kulturell, vilken behöver utvärderas i ett samhälleligt helhetsperspektiv. Analysen visar därtill att det verkar finnas en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå både jämlikhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Resultaten indikerar att strukturella förändringar behöver analyseras med avseende på hur de påverkar skolkulturen och lärarnas möjligheter att uppnå de mål de anser viktiga i relation till sina elever, samt med avseende på hur förändringarna påverkar elevernas möjligheter till helhetsutveckling och meningsfullt lärande.
http://www.abo.fi/public/News/Item/item/1375

*

"... byskolan innebär pedagogisk kvalitet för den enskilda eleven och livskvalitet i lokalsamhället ... det verkar finnas en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå både jämlikhet, kostnadseffektivitet och kvalitet ..."
Hmm... Intressant... Borde också vi i Borgå kolla vad Karlberg-Granlund har att komma med, kanske?


Väärän sähköpostiosoitteen vahingollisuus

Keski-ikäinen pariskunta Pohjois-Amerikassa kaipasi etelän lämpöön. Niinpä he päättivät matkustaa Floridaan vieläpä samaan hotelliin jossa olivat viettäneet hääyönsä 20 vuotta sitten.

Miehellä oli vapaata, joten hän matkusti päivää aikaisemmin. Saavuttuaan perille hän huomasi, että hotellihuoneessa oli tietokoneet ja hän päätti lähettää vaimolleen sähköpostiviestin. Yksi kirjain sähköpostiosoitteessa meni kuitenkin väärin ja posti päätyi papin leskelle, joka oli juuri tullut miehensä hautajaisista kotiin ja halusi läpi käydä saapuneen postin sisältävät surunvalittelut sukulaisilta.

Lesken poika löysi hänet pyörtyneenä tietokoneen ääreltä ja luki näytöltä:

Rakkaalle vaimolleni. Olen juuri saapunut perille.
Tiedän, että yllätyt kuullessasi minusta. Niillä on tietokoneet täällä nykyään ja sähköpostia saa lähettää läheisille ja tutuille.
Olen juuri kirjautunut sisään. Kaikki on valmista sinun huomista saapumistasi varten. Odotan innolla tapaamistasi. Toivottavasti pääset tänne yhtä vaivattomasti kuin minä.
P.S . Täällä on helvetin kuuma!


Jakarin koulu - Svartså skola

På bildningsnämndens föredragningslista 18.3.09 fanns nedläggningen av två byskolor fr.o.m. 1.8.09, den finska Jakarin koulu i Jackarby i östra Borgå och den svenska Svartså skola i väster. Dessa nedläggningar har planerats länge och hade goda motiveringar i dessa inbesparingstider. Jag ville ändå se längre än till de ekonomiska necessiteterna och föreslog därför att beslutet skulle uppskjutas.

Sivistyslautakunnan esityslistalla oli 18.3.09 kahden kyläkoulun lakkauttaminen 1.8.09 alkaen, Jakarin koulu Porvoon itäosassa ja Svartså skola lännessä. Nämä lakkautukset ovat olleet suunniteltuja jo kauan ja näinä säästöaikoina hyvin perusteltuja. Halusin silti katsoa kauemmin kuin talouteen ja esitin että päätöstä lykättäisiin.

*

Päätösehdotus
Ehdotettu aikataulu Jakarin koulun sulkemiselle on liian tiukka. Kaupunki on aikaisemmin antanut ymmärtää että koulu suljettaisiin syksystä 2010. Jos näin myöhäisessä vaiheessa aikaistettaisiin koulun sulkemista, toimisimme epäinhimillisellä tavalla koulun oppilaita ja heidän perheitään kohtaan.
Lähiaikoina esitettävä kouluverkostoraportti vaikuttanee myös tilanteeseen. Mitään lopullisia päätöksiä ei voida tehdä ennen kuin mainittu raportti on käsitelty.
Siksi sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
1) että Jakarin koulu suljetaan aikaisintaan 1.8.2010, ja
2) että lopullinen päätös asiassa tehdään vasta kouluverkostoraportin käsittelyn jälkeen, kuitenkin vähintään yksi lukukausi ennen kuin mahdollinen muutos nykytilanteeseen astuisi voimaan.

*

Beslutsförslag
Stängningen av Svartså skola som sådan kan ifrågasättas, då elevantalet enligt prognosen kommer att stiga efter den tillfälliga svacka som det nu befinner sig i.
Den skolnätsutredning som kommer att framläggas inom en nära framtid kan också påverka situationen. Därför bör inga slutliga beslut fattas förrän den har kunnat behandlas.
Bildningsnämnden besluter därför föreslå för stadsstyrelsen och -fullmäktige
1) att Svartså skola stängs tidigast 1.8.2010, och
2) att det slutliga beslutet i frågan fattas efter att skolnätsutredningen har presenterats, men minst en termin innan en eventuell förändring av den rådande situationen föreslås träda i kraft.

*

Båda förslagen röstades ner med 7 mot 3. Jag fick med mig en annan SFP:are samt en sannfinländare (vilket oroar mig lite...).
Ärendet går nu via stadsstyrelsen till fullmäktigemötet 1.4.09. Då får jag vara med och diskutera saken igen. Jag hyser inga stora förhoppningar.

Molemmat ehdotukset hävisivät äänestyksessä 7-3. Sain mukaani toisen RKP-läisen sekä (hieman huolestuttavasti) perussuomalaisen.
Asia menee nyt kaupunginhallituksen kautta valtuuston kokoukseen 1.4.09, jolloin saan taas olla mukana keskustelemassa asiasta. En elätä suurta toivoa.


Hávamál 79

En ovis man,
om han erhålla kan
gods eller kvinnors gunst,
hans stolthet växer,
men förståndet icke,
i dårskap går han duktigt långt.

Hávamál - Den höges sång

Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Edellinen