Homoseksuaalinen kanssakäyminen lakkasi olemasta Suomessa rikos vuonna 1971

  • Teema
  • Historia
  • Sami Mollgren
  • 6

Samaa sukupuolta olevien yhteisymmärrykseen perustuva seksuaalinen kanssakäyminen lakkasi Suomessa olemasta yleisesti rangaistavaa 1. helmikuuta 1971.

Hallituksen esitys siveellisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön muuttamisesta hyväksyttiin värikkään keskustelun jälkeen eduskunnassa osana "seksilakipakettia" toisessa käsittelyssä 24.11.1970 ja lopullinen kolmas käsittely oli täysistunnossa 27.11.1970.

Laki (silloisen) rikoslain 20. ja 25. luvun muuttamisesta oli säädösnumeroltaan 16/1971. Se astui voimaan 1. helmikuuta 1971. Vuonna 1889 säädetyssä ja 1894 voimaan tulleessa rikoslaissa mainittu “luonnoton haureus”, josta saatettiin tuomita korkeintaan kahden vuoden vankeusrangaistukseen, ei enää sen jälkeen ollut Suomessa rikos.

Ennen lakimuutosta, 1960-luvulla, annettiin joitain kymmeniä vankeustuomioita vuosittain. Tuomiot olivat tyypillisesti ehdollisia. Edellisellä vuosikymmenellä tuomioita annettiin huomattavasti enemmän ja rangaistukset olivat ankarampia, usein ehdottomia. Lisäksi ehdollisenkin tuomion saanut saattoi menettää työpaikkansa ja kohdata muita ongelmia.

Kaikkiaan Suomessa "luonnottomasta haureudesta" samaa sukupuolta olevien välillä tuomittiin runsas tuhat miestä ja puolensataa naista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Korkeampi suojaikäraja ja ns. kehotuskielto

Samaa sukupuolta olevien suhteiden dekriminalisointi ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että nämä suhteet olisi nähty yhdenvertaisena eri sukupuolta olevien suhteisiin nähden. Uudistuksen taustalla oli ajatus siitä, että tällaiset asiat kuuluvat ensisijaisesti ihmisten yksityisyyden piiriin.

Lainsäädäntöön samaa sukupuolta olevien seksuaalisuhteita koskemaan säädettiin tiukennuksia, koska yhteiskunnan ja yksilön kannalta nähtiin perusteltuna yrittää ohjata kehitystä heteroseksuaaliseen suuntaan siinä vaiheessa, kun siihen vielä uskottiin voitavan vaikuttaa. Uskottiin, että homoseksuaalisuuteen olisi mahdollista vietellä.

Homoseksuaalista kanssakäymistä koskemaan määrättiin heteroseksuaalista kanssakäymistä korkeampi suojaikäraja. Kun heterosuhteiden suojaikäraja laskettiin aiemmasta 17 ikävuodesta 16 ikävuoteen, määrättiin homosuhteille 18 ikävuoden suojaikäraja. Suojaikäraja homosuhteessa asetettiin 21 ikävuoteen ja heterosuhteessa 18 ikävuoteen, kun kyse on alisteisessa asemassa toiseen nähden olemisesta.

Korkeampien suojaikärajojen lisäksi eduskunta päätti "julkisen kehottamisen samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen haureuden harjoittamiseen" olevan rangaistavaa. Kehotuskieltona tunnettu lakipykälä johti joihinkin oikeustapauksiin, mutta sen rikkomisesta ei lopulta tuomittu rangaistuksiin. Kehotuskielto kuitenkin suitsi seksuaalivähemmistöjä koskevien aiheiden asiallista käsittelyä tiedotusvälineissä. 

Yhdenvertaistuminen verkkaista

Suojaikärajat yhtenäistettiin ja ns. kehotuskielto kumottiin vuonna 1999 osana rikoslain kokonaisuudistusta. Sitä ennen Suomeen oli jo säädetty seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä suojaavia lakeja. Suojaikärajoista ja kehotuskiellon kumoamisesta oli käyty keskustelua pitkään ennen lakiuudistusta, jo esimerkiksi vuonna 1981 tapahtuneesta sairausluokituksen poistosta lähtien.

Samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustettiin Suomessa vuonna 2002, kun parisuhdelaki astui voimaan 1. maaliskuuta. Aluksi kuitenkin esimerkiksi perheen sisäinen adoptio-oikeus jäi puuttumaan. Se astui voimaan vuonna 2009.

Aiempia yrityksiä

Suomessa keskustelu homosuhteiden rangaistavuuden lopettamisesta käynnistyi toden teolla 1960-luvun puolivälissä. Silti jo maailmansotien välillä oli käyty jonkinlaista keskustelua samaa sukupuolta olevien välisten suhteet kieltävän lainsäädännön kumoamisesta, mutta asia hautautui vuosikymmeniksi Toisen maailmansodan ja maan jälleenrakennuksen alle. Ennen sotia toisaalta oli yleistynyt käsitys homoseksuaalisuudesta hoitoa vaativana sairautena.

Toteutuneeseen uudistukseen johtanut lainsäätämisprosessi käynnistyi vuonna 1966 asetetun valiokunnan laatimalla mietinnöllä loppuvuodesta 1967, mutta hanke raukesi hallituksen kaatumiseen. Pääosin kyseisen mietinnön pohjalta valmisteltuun lakialoitteeseen perustuvan lakiesityksen antoi lopulta eduskunnalle virkamieshallitus.

6 kommenttia

että mediat kirjoittelivat, kansanedustajat polemisoivat ja
lopulta 50 vuotta sitten eilen 24.11.1970 Eduskunta 2. käsittelyssä ja äänestyksessä hyväksyi, sekä ensi perjantaina 50 vuotta sitten 27.11.1970 3. käsittelyssä Eduskunta lopullisesti vahvisti ja ilmoitti Suuren Ilon, että koko Suomen homokansa (ja bi:t kans) oli pantava laillisesti 1.2.1971 alkaen homorakkaudesta vapaasti nauttimaan, ilman (aiemmin kristittyjen lanseeraamaa) tuomiolain uhkaa - lähemmäs yhdenvertaisesti heteroseksuaalisuuteen suuntautuneitten kanssa.

(tai noh, sairausluokituksen ja "kehotuskieltopykälän" kekäleensä vielä kristilliset jättivät kytemään 80/90-luvuille asti).

Asian etenemisestä ja eritoten sen medioissa kästtelyistä tuolloin on historia-kertausta 2016 tehdyssä gradussa:

"Seksuaalivähemmistöjä käsittelevät lehtikirjoitukset homoseksuaalisuuden dekriminalisointiprosessin aikana vuosina 1970–1971 sekä sairausluokituksen poistamisen yhteydessä vuosina 1979–1981"

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/51565/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201610074299.pdf

Gradussa on Eduskuntakäsittelyiden ja mediakäsittelyiden päivämääriä, joiden avulla löytyy vikkelämmin Eduskunnan ja mediasisältöjen arkistoista kyseisten käsittelyiden arkistoaineistoa. Toki asiaa on käsitelty jo aiemminkin, muissakin historiatuotannoissa.
Aihetta käsitellään laajasti https://sateenkaarihistoria.fi -sivustolla kahdessa kirjoituksessa.

Homoseksuaalisuudesta langetettujen tuomioiden taustoja -kirjoituksessa ( https://sateenkaarihistoria.fi/homoseksuaalisuudesta-langetettujen-tuomioiden-taustoja/ ) Sandra Hagman käy asiaa läpi historiallisella aikajanalla.

Toiseen maailmansotaan tuomioita samaa sukupuolta olevien välisistä seksuaalisista teoista annettiin vähän; silloinkin syynä oli yleensä alaikäisten hyväksikäyttö tai sitten kanssaihmisten halusta käyttää pykälää hyödyksi muiden kaunojen selvittelyssä. Oli puheenvuoroja homosuhteiden dekriminalisoimisesta. Jo 1930-luvun mittaan lääketieteen piirissä kuitenkin levisi käsitys siitä, että homoseksuaalisuuteen olisi mahdollista vietellä ja erityisesti nuorten miesten turmeltumisesta oltiin huolestuneita. Vielä rintamalla yhteisestä tahdosta syntyneisiin samaa sukupuolta olevien suhteisiin suhteuduttiin sallivasti, mutta sotien jälkeen asenne miesten välisiin seksuaalisuhteisiin muuttui merkittävästi tuomitsevammaksi, lientyäkseen jälleen 1960-luvulla yleisen seksuaalisen vapautumisen kehityksen myötä.

- Konkreettista vankilaa vahingollisempaa onkin ollut lainsuojattomuus ja näkymättömyys, jota rikoslain kontrolli tuotti seksuaalivähemmistöille. Lain olemassaolo on rakentanut ihmisille sisäisiä vankiloita, mahdottomuutta olla olemassa omana itsenään, toteaa Hagman johtopäätöksenä.

Miikka Vuorelan kirjoitus on otsikoitu Homoseksuaalisen kanssakäymisen rikosoikeudellinen kontrolli Suomessa ( https://sateenkaarihistoria.fi/homoseksuaalisen-kanssakaymisen-rikosoikeudellinen-kontrolli-suomessa/ ) ja siinä lähestytään aihetta rikostilastollisesta näkökulmasta. Vuodesta 1608 vuoteen 1734 homoseksuaalisuutta koskeva säännös oli Raamatun Mooseksen laista, joka periaatteessa tarkoitti kuolemantuomiota. Vuonna 1894 voimaan tulleen rikoslain myötä haureus samaa sukupuolta olevan kanssa kriminalisoitiin varsinaisesti ensimmäisen kerran. Vuoteen 1923 asti "saman sukupuolen välistä haureutta" ei tuomioiden tilastollisessa kirjauksessa erotettu eläimeen sekaantumisesta. Vuorela näkee tilastossa kolme vaihetta: ennen Toista maailmansotaa tuomioita annettiin vähän, sodan jälkeen tuomioiden määrä lisääntyi valtaisasti ja lopulta 1960-luvulla ne vähenivät.