Seta vaatii avioparien ja rekisteröityjen parien yhdenvertaista kohtelua työ- ja virkaehdoissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Seta kertoo saaneensa tietoonsa, että useissa työ- tai virkaehtosopimuksissa parisuhteensa rekisteröineet työntekijät ovat yhä eriarvoisessa asemassa avioliitossa oleviin työntekijöihin nähden. Järjestö kertoo, että käytännön ongelmia on aiheutunut ainakin parisuhteen rekisteröintipäivän saamisessa palkalliseksi vapaaksi vastaavasti kuin vihkipäivän. Seta toteaa pitävänsä tällaista erottelua syrjivänä, koska siinä tosiasiallisesti asetetaan työntekijät eri asemaan heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

Syrjintä haittaa työntekijöiden ohella myös työnantajia niin heikomman ilmapiirin, syrjinnästä aiheutuvien työhyvinvointiongelmien kuin työnantajalle koituvien imago-ongelmienkin kautta, muistuttaa Seta.

- Kannustamme kaikkia työmarkkinaosapuolia huolehtimaan siitä, että työsuhteen ehdot ovat yhdenvertaiset kaikille työntekijöille ilman perhemuotoon tai muuhun työntekijän ominaisuuteen perustuvaa, perusteetonta erottelua. Toivomme lisäksi, että työministeriö selvittää yhdenvertaista kohtelua polkevat työ- ja virkaehtosopimukset, todetaan Setan perjantaina julkaistussa kannanotossa.

Erottelua parisuhteiden välillä noudatetaan Setan tietojen mukaan ainakin valtion virkaehtosopimuksessa ja elokuvateatterityöntekijöiden työehtosopimuksessa koskien vihkipäivän palkallista vapaata. Viime vuosien aikana useiden alojen työehtosopimuksia on päivitetty siten, että perhesuhteita koskeviin kohtiin on lisätty nimenomainen kirjaus "tai rekisteröi parisuhteensa". Setan mielestä näin tulisi toimia kaikilla aloilla ja johdonmukaisesti kaikkien perhesuhteita koskevien sopimuskohtien kohdalla, jotta tulkintaepäselvyyksiltä ja työntekijöiden eri asemaan asettamiselta vältyttäisiin.

Seta muistuttaa, että rekisteröidyistä parisuhteista annetun lain mukaan parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei toisin säädetä. Järjestö muistuttaa, että näin tulisi toimia myös työ- ja virkaehtosopimusten kohdalla.

- Parlamentaarisen päätöksenteon näkökulmasta on kestämätöntä, että työ- ja virkaehtosopimuksilla poiketaan perustuslain ja yhdenvertaisuuslain turvaamasta oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun, toteaa Seta.

Setan mukaan joillain aloilla on ongelmia myös työntekijän avopuolisolle kuuluvien etuuksien myöntämisestä yhdenvertaisesti muiden avoparien kanssa, jos työntekijän puoliso on samaa sukupuolta.

Järjestö muistuttaa samalla siitä, että avoliittojen osalta lainsäädäntö on toistaiseksi sisäisesti ristiriitaista: samaa sukupuolta olevien henkilöiden avoliitot tunnustetaan muun muassa avoliiton purkautumistilannetta säätelevässä laissa ja vakuutusoikeuden ratkaisun mukaan työttömuusturvalain soveltamisessa, mutta esimerkiksi Kela ei tunnusta samaa sukupuolta olevien avoliittoja. Setan kannanotossa todetaan, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useiden ratkaisujen mukaan samaa ja eri sukupuolta olevilla avopareilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Seta vaatii, että sekä lainsäädäntö että työ- ja virkasuhteiden ehdot tuleekin viivytyksettä yhtenäistää kaikkien avoparien osalta yhdenvertaiseksi.

Seta: Työ- ja virkasuhteen ehdoissa kohdeltava yhdenvertaisesti aviopareja ja rekisteröityjä pareja

3 kommenttia

  • 1 / 3
  • puppeliassi
  • 12.6.2015, 13.53
Setan kannattaisi ottaa yhteyttä ammattiliittoihin ja kertoa että yhteiskuntasopimukseen tämäkin asia pitää saada korjattua. Yhteyden pito on tärkeää kun ay liike lähtee SS(s) hallitusta vastustamaan lakkoilemaan sekä mielenosoittamaan ja tasa arvoinen avioliittolaki tulee vesitetyksi oikeistohallituksen toimesta että yhteistyötä saisi paremmin tehtyä kun SS(s) hallitus on hyökännyt vähemmistöjä(joita myös seta edustaa), pienituloisia,keskituloisia, sairaita, työttömiä, eläkeläisiä, vammaisia, työväkeä ja monia muita ryhmiä vastaan, vai aikooko seta olla eliitin puolella ja myötäillä että ei sillä adoptio oikeudella ole niin väliä tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistön syrjinnällä esim työelämässä tai virastoissa(kela yms) tai lakiin jää paljon epäselvyyksiä joita käytetään samaa sukupuolta olevia pareja vastaan tai jos tasa arvoinen avioliitolaki kaadetaan kokonaan?

Kenen joukoissa olette, SS(s) oikeistolaisen eriarvoistavan ja epätasa arvoa jakavan sekä ihmisoikeuksia loukkaavan hallituksen tukijoita vai meidän muiden?
  • 2 / 3
  • Risto
  • 14.6.2015, 21.25
Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 36 §:ssä on sen soveltamisohjeessa jo parisuhdelain voimaan tulosta alkaen lukenut, että se "mitä edellä on sanottu aviopuolisosta, sovelletaan myös avopuolisoon ja rekisteröidyssä parisuhteessa annetussa laissa (950/2001) tarkoitetun parisuhteen osapuoleen." 36 § määrää muun muassa oikeudesta palkalliseen vapaaseen vihki/rekisteröintipäivänä.

Valtiolla asiassa ei ole siis ollut ongelmaa parisuhdelain säätämisestä lukien - itsekin etuutta vuonna 2002 hyväksi käyttäneenä. Käsitys lienee siis virheellinen.