Uutta: Edunvalvontavaltuutus

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2

Setan pääsihteerin Johanna Pakkanen on jättänyt Seta-foorumille oikeusministeriön tiedotteen edunvalvontavaltuutuksesta. Tämähän on asia, jota on kaipailtu myös täällä ranneliikkeen keskustleuissa. Kuka hoitaa asioitani, jos sairastun vaiekasti. Tänään oli tiedotustilaisuus:
=====

Oikeusministeriö tiedottaa
31.10.2007

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen mahdollista marraskuun alusta

Edunvalvontavaltuutus on uusi oikeudellinen väline, jonka avulla jokainen voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hänen toimintakykynsä myöhemmin heikkenee. Edunvalvontavaltuutusta koskeva uusi laki tulee voimaan 1. marraskuuta 2007.

Edunvalvontavaltuutuksella voi etukäteen valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan itse.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja määrittelee ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään sekä taloudellisissa asioissa että henkilöään koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi terveydenhoidossa. Valtakirja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamisella siinä tapauksessa, että valtuuttaja on esimerkiksi sairauden takia tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi hoitamaan valtuutuksessa tarkoitettuja asioita.

Maistraatti myös valvoo valtuutetun toimintaa. Valtuutuksen antanut henkilö voi vaikuttaa valvonnan laajuuteen. Hän voi esimerkiksi määrätä, että valvonnassa sovelletaan holhoustoimilain säännöksiä, jotka velvoittavat valtuutetun antamaan maistraatille määräajoin selvityksen talouteen liittyvien asioiden hoitamisesta.

Uudistuksen tavoitteena on ollut kehittää nykyiselle edunvalvonnalle kevyempi ja joustavampi vaihtoehto. Edunvalvontavaltuutuksella lisätään ihmisten mahdollisuuksia varautua itse tilanteisiin, joissa omat kyvyt eivät enää riitä. Vaihtoehtojen lisäämistä puoltavat myös yhteiskunnan voimavaroihin liittyvät syyt. Edunvalvontojen määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Yhtenä syynä tähän on väestön vanheneminen.

Useissa maissa on jo olemassa järjestelyjä, joilla ihminen voi varautua toimintakykynsä mahdolliseen tulevaan rajoittumiseen ja järjestää asioidensa hoidon tällaisen tilanteen varalta. Myös Euroopan neuvosto on antanut asiaa koskevan suosituksen.


Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Markku Helin, puh. (09) 1606 7665 (sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi)

2 kommenttia

Onko rekisteröidyssä parisuhteessa elävän asioista huolehtija automaattisesti puoliso, mikäli mitään erillistä sopimusta ei olla tehty, vai pitääkö edunvalvontasopimus tehdä erikseen jos tahtoo hänen olevan?
Olen sitä mieltä, että rekisteröityä parisuhdetta kohdellaan aivan samoin kuin avioliitossa eläviä pareja. Puolisolla, joka on lähin omainen, on ensisijainen oikeus määrätä kumppanistaan, jos tämä on tullut kykenemättömäksi tekemään itse päätöksiä vaikkapa sairauden vuoksi.

Samaa sukupuolta olevien parien kohdalla minä näen rekisteröinnin suojaavan erityisesti kumppanin sukulaisten luvattomalta puuttumiselta tilanteeseen. Esimerkki tästä ajalta ennen parisuhdelakia. Miesparin toinen osapuoli vahingoittui tapaturmassa niin, että oli useita päiviä tajuttomana. Tuona aikana vammautuneen sukulainen ilmaantui sairaalaan ja vaati avaimia heidän yhteiseen asuntoonsa. Hän ilmoitti vievänsä omaisuuden pois, ajatellen ilmeisesti hänen kuolevan. Tilanne ratkesi, kun tajunta palasi ja hän pääsi lopulta kotihoitoon.

En ainakaan näin pikaisesti ajatellen koe tarpeelliseksi erillisen edunvalvontasopimuksen tekemistä rekisteröidyssä parisuhteessa. Avoliitossa eläville pitäisin tuollaista valtuutusta hyvinkin suositeltavana.