Selvitys: Intersukupuolisuus jää suomalaisessa koulutusjärjestelmässä vähälle huomiolle

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 6
Axel Keatingin ja Jukka Lehtosen tekemä selvitys käsittelee suomalaisen koulujärjestelmän suhdetta intersukupuolisuuteen

Tuore selvitys käsittelee suomalaisen koulujärjestelmän suhdetta intersukupuolisuuteen monesta näkökulmasta. Ilmi käy, että kouluissa ei osata useinkaan kiinnittää huomiota intersukupuolisuuteen ja miettiä intersukupuolisten lasten ja nuorten tilannetta.

Dublin City Universityn helmikuussa 2022 julkaisema Axel Keatingin ja Jukka Lehtosen tekemä selvitys on nimeltään Intersex traits and variations of sex characteristics in education: a Finnish context. Englanninkielinen julkaisu on luettavissa Dublin City Universityn verkkosivuilla.

Selvitys intersukupuolisuudesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tehtiin osana Axel Keatingin etävierailua Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa syksyllä 2021. Lehtonen toimi vierailun ohjaajana ja he yhdessä analysoivat intersukupuolisten henkilöiden kokemuksia koulusta ja erilaisia kouluun liittyviä tutkimuksia ja raportteja.

Selvityksessä hyödynnettiin erilaisia aiempien tutkimusten haastattelu- ja kyselyaineistoja, joista osaa ei ollut julkaistu tai raportoitu aiemmin. Selvitystä varten keskusteltiin Intersukupuolisten ihmisoikeudet ISIO ry:n ja Setan asiantuntijoiden kanssa sekä kysyttiin tietoja Opetushallituksesta, Tasa-arvovaltuutetun ja Lapsiasiavaltuutetun toimistoista.

Uusi selvitys täydentää Tikli Oikarisen tekemää Ei tietoa eikä vaihtoehtoja : Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista -selvitystä, jossa sivuttiin lyhyesti myös koulutukseen liittyviä teemoja.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Juuri julkaistu selvitys on ensimmäinen intersukupuolisuusaiheinen julkaisu, jossa päähuomion saa Suomen koulujärjestelmä.

Selvityksessä analysoidaan lainsäädäntöä, opetussuunnitelmadokumentteja, oppikirjoja, opetusta, opettajien asemaa, opiskelijoiden vuorovaikutusta, kouluväkivaltaa, koulun tiloja, koulutus- ja urakysymyksiä, koronapandemian vaikutuksia, hlbti-järjestöjen koulutustoimintaa sekä tutkimuksen haasteita tavoittaa intersukupuoliset ihmiset.

Selvityksessä esitetään myös useita suosituksia, joiden toteuttaminen parantaisi intersukupuolisten ihmisten asemaa koulutuksessa ja yhteiskunnassa:

- Intersukupuolisten lasten ja nuorten tilannetta helpottaisi se, että lainsäädäntö, jota parhaillaan ollaan suunnittelemassa, kieltäisi tarpeettomat toimenpiteet, joilla intersukupuolisten lasten kehoja muokataan sukupuolinormeihin sopivammiksi. Intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvien lääketieteellisten toimien osalta tulisi myös korostaa kunnollista tiedonsaantia, eettisiä hoitokäytäntöjä, vertaistuen mahdollisuutta ja ihmisoikeusnäkökulmaa sekä itsemäärittelyoikeutta omaan kehoon ja sukupuoleen. 

- Koulujen ja oppilaitosten pitäisi miettiä omat opetussisältönsä, pedagogiset ratkaisut, tilakäytännöt sekä väkivallan ehkäisytoimet niin, että ne huomioisivat intersukupuoliset lapset ja nuoret ja heidän tarpeensa. Tasa-arvosuunnittelun yhteydessä tulisi käsitellä intersukupuolisuutta ja opettajankoulutuksessa antaa opettajille valmiuksia kohdata kehojen ja sukupuolien moninaisuus. Kaksijakoinen sukupuoliajattelu pitäisi kyseenalaistaa ja muistaa, että sukupuolen moninaisuutta on myös ihmisen kehon sukupuolitettujen piirteiden moninaisuus.

Sukupuolen moninaisuudesta on puhuttu viime vuosina entistä aktiivisemmin myös koulutuksen yhteydessä. Esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelmadokumenteissa edellytetään, että sukupuolen moninaisuudesta opetetaan kouluissa. Samoin tasa-arvolainsäädäntö kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja edellyttää kouluilta tasa-arvosuunnittelua.

Selvityksen mukaan usein sukupuolen moninaisuus ymmärretään puheena sukupuoli-identiteeteistä ja sukupuolen ilmaisusta, mutta unohdetaan että tasa-arvolainsäädäntö sisältää myös kiellon syrjiä ihmisiä intersukupuolisuuden perusteella, ja että sukupuolen moninaisuus sisältää kehon sukupuolitettujen piirteiden moninaisuuden.

- Kouluissa ei siis osata useinkaan kiinnittää huomiota intersukupuolisuuteen ja miettiä intersukupuolisten lasten ja nuorten tilannetta. 

Oppikirjoissa saatetaan kertoa lyhyesti intersukupuolisuuden määritelmä, mutta samassa kirjassa saatetaan kuvata ihmisen kehitys, lisääntyminen ja kromosomit kaksijakoista sukupuoliajattelua vahvistavalla tavalla, mikä sulkee kehon sukupuolitetut variaatiot ja intersukupuoliset ihmiset ajattelun ulkopuolelle.

- Intersukupuoliset lapset ja nuoret voivat kokea ulkopuolisuuden tunnetta ja kohdata kouluväkivaltaa kehon piirteidensä tai sukupuolikokemuksensa takia. He eivät tyypillisesti saa tukea itselleen koulussa eivätkä uskalla kertoa tilanteestaan muille oppilaille, opettajille tai kouluterveyspalveluissa.

Selvityksestä käy ilmi, että osa intersukupuolisista oppilasta saattaa kokea liikuntatunnit tai koulujen WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat ahdistaviksi, jos ne eivät mahdollista riittävää yksityisyyttä. Ne myös korostavat kaksijakoista sukupuolijakoa ja sukupuolinormeja, jotka voivat tuntua ahdistavilta.

- Joillain koulu keskeytyy intersukupuolisuuteen liittyvien lääketieteellisten toimien takia väliaikaisesti. Kaikki eivät ole olleet kouluaikana tietoisia omasta intersukupuolisuudestaan tai edes toimista, joita heille on lapsena tehty. Tämä on voinut aiheuttaa ongelmia myöhemmin elämässä, esimerkiksi koulutus- ja uravalintojen yhteydessä.
 

6 kommenttia

Olen edelleen sitä mieltä, että meillä tulisi olla omat koulut, missä olisi koulurauha. Tää talsiminen tällaisessa loputtomassa heteronormatiivisessa suossa ei johda mihinkään. Se olisi paras ratkaisu.
Olen varma, että oppimistulokset näissä kuvitellusta sateenkaarikouluissa olisi yli keskitason.
Kantani on, että minkäänlaisia sateenkaarikuplia taikka -onneloita ei pidä tehdä, eikä tulla tekemään Suomessa. Kohderyhmä on aivan liian pieni ja kuka sen maksaisi. Tuollaiset kuplat ovat haitallisia. Sateenkaarinuorta pitää auttaa ja tukea integroitumaan ympäröivään yhteiskuntaan, jos hän sellaista apua edes tarvitsee, eikä eristämään heitä.