Oikeusministeriö haluaa yhdistää yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävät

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Oikeusministeriön juuri valmistuneessa arvomuistiossa esitetään yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien yhdistämisestä. Asiasta kerrotaan oikeusministeriön verkkosivuilla. Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu katsovat, että valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä.

Seuraavaksi oikeusministeriön arviomuistio lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen tehdään päätökset etenemisessä. Ministeriön mukaan uudistus olisi mahdollista toteuttaa jo vuoden 2017 alussa.

Ministeriö tavoittelee uudistuksella toiminnan kehittämistä, ja sen mukaan kansalaisten kannalta olisi hyvä, että apua voisi hakea kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta. Oikeusministeriön mukaan myös kansalaisten tavoittaminen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen helpottuisivat. Yhdistäminen toisi synergiaetuja, kun kyse on esimerkiksi moniperusteiseen syrjintään liittyvistä asioista. Nykyisiä resursseja ja henkilöstön osaamista voitaisiin käyttää ministeriön mukaan nykyistä tehokkaammin.

Muutoksella ei oikeusministeriön mukaan puututtaisi valtuutetuille nykyisin kuuluvaan toimivaltaan eikä nykyisiin resursseihin. Yhdistämisen jälkeen toimistossa olisi yksi valtuutettu, joka vastaisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Valtuutetulle määrättäisiin sijaiset. Oikeusnimisteriön mukaan uudistus toteutettaisiin yhteistyössä valtuutettujen kanssa henkilöstöä kuullen.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki ja yhdenvertaisuuslaki säilyisivät erillisinä. Tasa-arvovaltuutetusta ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettuihin lakeihin tehtäisiin hallinnollisen uudistuksen vaatimat tekniset muutokset.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä katsovat, että valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä. He kertovat asiaa arvioituaan päätyneensä hyväksymään mahdollisen yhdistymisen, kunhan valtuutettujen näkemykset otetaan valmistelussa huomioon.

- Emme ole kategorisesti yhdistämistä vastaan. Näemme voimavarojen yhdistämisessä myönteisiä mahdollisuuksia vahvistaa syrjinnän vastaista työtä ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, Pimiä ja Mäkinen toteavat.

Valtuutetut kuitenkin toteavat, että yhdistäminen ei saa olla yksi hallituksen väline ajaa tasa-arvoa alas.

- Tärkeintä on, että toimivalta ja resurssit säilyvät nykyisellään. Edellytämme, että muistiossa esitetty tavoite toiminnan kehittämisestä sekä ministeriön linjaus siitä, että resursseihin ei kajota, säilyvät ehdotuksen valmistelun edetessä, valtuutetut sanovat.

Valtuutettujen mukaan asiakkaiden tavoittamisen ja syrjinnän uhrien kannalta on hyvä, että syrjintään saisi jatkossa apua yhdestä toimistosta riippumatta syrjinnän perusteesta. Yhdessä toimimalla voidaan parantaa myös neuvontaa ja ohjeistusta.

Valtuutetut tukevat ehdotusta, jonka mukaan uuden instituution nimeksi tulisi tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettu-nimi on yhdenvertaisuusvaltuutettua tunnetumpi ja yleiskielessä tasa-arvolla tarkoitetaan usein muitakin yhdenvertaisuuden aspekteja kuin sukupuolten tasa-arvoa.

Valtuutettujen mukaan on ehdottoman tärkeää, että tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki säilyvät erillisinä, kuten oikeusministeriön muistiossa todetaan.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Sen myötä syrjinnän suojan vaikutus laajeni julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan, ei kuitenkaan yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajeni koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Samalla yhdenvertaisuusvaltuutetun työsaralle tuli kaikki syrjintäkiellon valvonta.

Oikeusministeriö: Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien yhdistämistä pohditaan, tavoitteena toiminnan kehittäminen
Syrjinta.fi: Tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu: Valtuutettujen yhdistymisestä voi olla hyötyä
Uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta aloittaa toimintansa
Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta

1 kommenttia

Tuo sekä yhdenvertaisuus että tasa-arvo tullee sitä kautta että Suomen perustuslaine 2. luvun 6 pykälässä käytetään molempia termejä.

2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.


Tiedä sitten miksi noita pitää pitää lainsäädännössä erillisinä, eli uutistektissähän ei perustella mitenkään tätä "Valtuutettujen mukaan on ehdottoman tärkeää, että tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki säilyvät erillisinä". Miksi noita ei muka voisi yhdstää yhdeksi kokonaisuudeksi?