96-lehti 6-7-8/1973: Luonnos Psyke ry:n periaateohjelmaksi valmistunut

  • Teema
  • Historia
  • -

96-lehti 6-7-8/1973, sivu 19 käsitteli valmistunutta Psyke ry:n periaateohjelmaluonnosta.

LUONNOS PSYKE RY:N PERIAATEOHJELMAKSI VALMISTUNUT
Yhdistyksen helmikuussa <1973> pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin asettaa työryhmä laatimaan yhdistykselle periaateohjelma, jonka alustava luonnos tuli esit-tää toukokuun jäsenkokoukselle.
Mainittakoon, että oheisesta luonnoksesta jäsenkoko-uksessa käydyn keskustelun yhteydessä yhdistyksen sihteeri, Esko, esitti laajahkon, yksityiskohtaisen toiminta- ja tavoitesuunnitelman lähivuosiksi, mikä hyväksyttiin jatkokäsittelyä varten.

1. Psyke ry on seksuaalipoliittinen järjestö, joka pyrkii turvaamaan yksi-lön oikeuden toteuttaa itseään seksuaalisesti kaikilla niillä tavoilla, jotka eivät loukkaa toisten yksilöiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

2. Psyke ry pyrkii sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnalliseen integroi-miseen.

3. Tämän integroitumisen edellytyksenä on seksuaalisen tasavertaisuuden saavuttaminen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

4. Psyke ry pyrkii takaamaan muodollisen tasavertaisuuden siten, että homoseksuaalisia ja heteroseksuaalisia suhteita käsitellään lainsäädän-nössä ja muissa säädöksissä tasavertaisina. Tämä merkitsee mm, vähimmäis-ikärajojen yhdenmukaistamista, homoseksuaalisuuden ns. mainontakiellon kumoamista sekä muutoksia varallisoikeudellisiin säädöksiin.

5. Muodollinen tasavertaisuus ei kuitenkaan vielä merkitse todellista tasavertaisuutta. Eriarvoisuutta vahvistavat mm, koulun, kodin, joukko-tiedotusvälineiden ja mainonnan välittämät perhekeskeiset tai yksipuoli-sesti heteroseksuaaliset ihanteet, jyrkät sukupuoliroolit, klassisen psykiatrian ja kirkon asenteet.

6. Mm. levittämällä tietoa homoseksuaalisuudesta ja puuttumalla homoseksu-aalisuuden syrjinnän ilmenemismuotoihin Psyke pyrkii edistämään myös todellisen tasavertaisuuden toteutumista.

7. Yhdistys pyrkii edistämään ja tukemaan homoseksuaalisten taipumusten tiedostamista, hyväksymistä ja ilmaisemista jokapäiväisessä elämässä samoin kuin eriarvoisuuden ja siihen johtavien tekijöiden tiedostamista ja toimintaa seksuaalisen tasavertaisuuden puolesta. Vaihtoehtoiset käyt-täytymismallit on tuotava esille myös käytännössä. Yhdistys ei kuitenkaan pidä erillisryhmäluonnetta korostavia joukkoesiintymisiä tarkoituksenmu-kaisena. Sen sijaan yhdistys pitää tärkeänä, että ihmiset jokapäiväisessä elämässään kohtaavat esimerkkejä siitä, että homoseksuaalisissa suhteissa on kysymys samasta rakkauden ja hellyyden tarpeesta kuin heteroseksuaa-lisissakin suhteissa.

8.Psyke ry pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoja eristyneisyydelle sekä innostamaan toimintaan tasavertaisuuden ja integroitumisen puolesta. Yhdistys vastustaa yhteiskunnasta erillään olevia alakulttuureja ja pyrkii tarjoa-maan puisto- ja baarikulttuurille vaihtoehtoja.

9.Psyke ry pyrkii myös takaamaan asiallisen mielenterveydellisen ja lää-ketieteellisen samoin kuin juridisen neuvonnan.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!