Ns. eheytyshoitojen kieltämiseen pyrkivä kansalaisaloite avattu

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 12

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävän kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu on käynnistetty 19.7. kansalaisaloite.fi -palvelussa. Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteen tavoitteeksi kerrotaan sellaisten hoitojen kieltäminen, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun ”eheyttämiseen”, eli muuttamiseen siten, että henkilöistä saadaan cissukupuolisia heteroita. 

- Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa, eli “eheytettävissä”. 

- Eheytyshoidot ovat perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattujen ihmisoikeuksien vastaisia. Kansalaisaloite edellyttää, että eduskunta ryhtyy toimeen suomalaisten ja muiden Suomessa asuvien ihmisoikeuksien turvaamiseksi kriminalisoimalla tällaiset hoidot.

Euroopassa Albania, Malta ja Saksa ovat kieltäneet kieltänyt seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät menetelmät. Lisäksi on paikallisia ja alueellisia kieltoja. Eheytystoiminta on kiellettyä myös monissa Latinalaisen Amerikan maissa, joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa ja eräissä muissakin maissa. Toiminnan kieltämisestä on hankkeita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kiellot koskevat monissa tapauksissa nimenomaan alaikäisiin kohdistuvaa eheytystoimintaa sekä toiminnan markkinointia. Sosiaalisen median alustoista ainakin Facebook ja Instagram ovat kieltäneet eheytystoiminnan markkinoinnin.

Useat psykologiset ja lääketieteelliset organisaatiot, kuten Suomen psykiatriyhdistys, American Psychological Association, American Medical Association, Royal College of Psychiatrists ja American Psychoanalytic Association ovat yksiselitteisesti irtisanoutuneet eheytyshoidoista niiden haitallisuuden vuoksi. Myös Euroopan unionin parlamentti on tuominnut tällaisen toiminnan. Samoin Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä. Monet uskonnolliset yhteisötkin ovat tuominneet eheytyshoidot. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää eheytystoimintaa hengellisenä väkivaltana.

Eheytys

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

12 kommenttia

Omalta osaltani aloitetta kannatettu.

Aloitteen esiin nostama asia on tärkeä ja nämä ns. eheytyshoidot, eheytysterapiat, muutosterapiat (millä nimellä näitä eheytysideologiaan liittyviä menetelmiä nyt kulloinkin kutsutaankaan) pitäisi perustellusti kieltää.

Itse aloitteen perusteluosiossa kuitenkin takerrutaan harmittavasti yksinomaan ”identiteettiin”, kun taas synnynnäisyys ja biologia jätetään jostain syystä syrjään.

Nimittäin: identiteetti (nimenomaan psykologiaan liittyvä) on kyllä muuttuva ja jopa tietoisin keinoin muutettavissa. Sen sijaan synnynnäiset ja biologiaan perustuvat yksilön ominaisuudet eivät ole muutettavissa tahdonalaisesti tai muutenkaan hallitusti. Seksuaalinen suuntautuneisuus ja sukupuolen neurologian alan ulottuvuudet ovat nimenomaan yksilön (synnynnäisiä ja biologisia) ominaisuuksia.

Esimerkiksi seksuaalinen suuntautuneisuus ei ole sama kuin seksuaali-identiteetti. Identiteetti on se, joka syntyy omien ominaisuuksien sekä itsen ja muiden sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Aloitteen perustelussa todetaan: ”Tieteellisen tutkimustiedon perusteella seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä ei voida muuttaa eheytyshoitojen kaltaisilla toimenpiteillä” - ja tuo on erheellisyys, joka tulisi aloitteessa korjata. Olisi ollut hyvä käyttää asiantuntijoita apuna tekstin laatimisessa.


Se, miksi aloitetta em. virheestä huolimatta on perusteltua kannattaa, kiteytyy seuraaviin:

- Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että eheytyshoidot aiheuttavat pitkäaikaista haittaa sekä kuormitusta kohteena olevan mielenterveydelle.

- Sellaisten lasten, joilla on muu kuin heteroseksuaalinen seksuaalinen identiteetti tai muu kuin syntymässä määritelty sukupuoli-identiteetti, vanhemmat ja huoltajat voivat aiheuttaa lasten kehitykselle ja mielenterveydelle vakavia haittoja pakottamalla nämä eheytyshoitoihin.

Eheytysideologia on pseudotiedettä ja rinnastettavissa erilaisiin uskomushoitoihin.

Lisäys: Toki identiteettiin liittyväkin painostaminen on ongelmallista ja helposti haitallistakin. Ongelmallisinta eheytysideologiassa on kuitenkin juuri oletus siitä, että seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen peruskokemus olisi sopivin toimin muutettavissa. Lopulta vain identiteetti voi (tilapäisesti) joustaa. Juuri eheytysideologia pyrkii alistamaan yksilön ominaisuudet identiteetille.
Kävin puolisoni kanssa kannattamassa kansalaisaloitetta. Taitaa kymmenentuhatta kannatusta ylittyä muutaman tunnin sisällä. Hyvältä näyttää alku.