Mitä on cisseksuaalisuus?

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Toimitus
  • 16
Sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden kirjoon liittyy suuri määrä erilaisia ilmiöitä ja identiteettejä.

Käsite cisseksuaalisuus viittaa seksuaalisen mielenkiinnon kohdistumiseen yksinomaan cissukupuolisiin henkilöihin ja cisromanttisuus puolestaan viittaa mielenkiinnon romanttiseen ulottuvuuteen. Cisseksuaalin kiinnostus voi seksuaalisessa mielessä kohdistua vain ns. binäärisen sukupuolimallin jompaa kumpaa lokeroa edustaviin ihmisiin.

Monet transihmiset kokevat termin transvihamieliseksi.

Termin käyttö seksuaalisen mielenkiinnon kohdistumista kuvaavana käsitteenä on uusi asia. Suuremman huomion sai Twitterissä vasta maaliskuussa 2021. Sitä aiemmin käsitteestä on tässä merkityksessä satunnaisia havaintoja, esimerkiksi englanninkielisillä homomiesten keskustelufoorumeilla. Käsitteen synnyn taustalla vaikuttaa olevan julkisuudessa yleistynyt cissukupuolisuus-määritelmä ja näiden välille etuliitteen kautta hahmottuva yhteys.

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyvä sanasto on laaja ja siihen tulee jatkuvasti uusia sanoja. Käsitteistön termit kuvaavat asioita, jotka liittyvät niin synnynnäisiin biolgisiin ilmiöihin kuin sosiaalisiin identiteetteihinkin, ja luokittelut edustavat laajalla kirjolla erilaisia ilmiön näkökulmia tai tasoja.

Erityisesti sosiaalisen median foorumeilla on yleistynyt oman viiteryhmän etsiminen. Samalla pohtiminen on synnyttänyt uusia luokituksia ja nimiä. Monet käsitteistä ja luokitteluista ovat peräisin englanninkielisistä maista, Isosta-Britanniasta ja erityisesti Yhdysvalloista. Uudet käsitteet saattavat toisinaan olla erilaisten kiistojen kohteena, eivätkä merkitykset välttämättä ole heti tarkkoja.

Joidenkin arvioiden mukaan erilaisten luokitusten syntyminen luo puolestaan tarvetta yhä uusille luokituksille, jotta ilmiöitä voidaan kuvata ja hahmottaa yksiselitteisemmin suhteessa muihin ilmiöihin.

Cisseksuaalisuus-käsitteen käytön yleistymisen taustalla tässä seksuaalisuuden kohdistumisen merkityksessä arvioidaan olevan cissukupuolisuus-käsitteen käytön yleistymisen transsukupuolisuus-käsitteen vastinparina. Englannin kielessä cissexual-käsitettä on käytetty perinteisesti rinnasteisesti cisgender-käsitteen kanssa viittaamassa cissukupuolisuuteen. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Cissukupuoliset henkilöt kokevat edustavansa sitä sukupuolta johon heidät on syntyään määritelty ja johon heidän sukupuolisuuteen liittyvät näkyvät ja näkymättömät keholliset ominaisuudet viittaavaat. He myös yleensä ilmaisevat sukupuoltaan kulttuurille tyypillisellä tavalla.

Ei perinteisessä mielessä seksuaalinen suuntautuneisuus

Cisseksuaalisuutta ei lueta perinteisesti ajateltuihin seksuaalisiin suuntautuneisuuksiin, joita ovat eri sukupuoleen kohdistuva heteroseksuaalisuus ja omaan sukupuoleen kohdistuva homoseksuaalisuus sekä kaksijakoisessa sukupuoliajattelussa biseksuaalisuus, jossa mielenkiinto voi kohdistua molempiin kahdesta sukupuolesta. Panseksuaalin henkilön kiinnostus taas voi kohdistua toiseen henkilöön sukupuolesta riippumatta ja polyseksuaalin henkilön mielenkiinto voi kohdistua jollain tavalla rajoitetusti, sukupuolittuneesti. Aseksuaali taas ei voi kokea seksuaalista mielenkiintoa toisia ihmisiä kohtaan.

Cisseksuaalin identiteetin omaksunut ei siis määritelmällisesti voi tuntea seksuaalista mielenkiintoa transhenkilöksi tietämäänsä ihmistä kohtaan. Vastaavasti erityisesti tai yksinomaan transihmisiin kohdistuvaa mielenkiintoa kutsutaan transsuuntautuneisuudeksi (transsukupuolisuuten viitannutta vanhentunutta käsitettä "transseksuaalisuus" ei selvyyden vuoksi käytetä tässä merkityksessä). Cisseksuaalinen henkilö voi olla seksuaaliselta suuntautuneisuudeltaan yhtälailla hetero, bi tai homo, ja myös itse transsukupuolinen henkilö voi olla cisseksuaalinen.

Käsitettä cisseksuaalisuus voi ajatella tarkenteena tai lisämääreenä omalle seksuaaliselle suuntautuneisuudelle.

Cisseksuaalisuudelle on myös luotu oma lippunsa, joka perustuu esimerkiksi sukupuolistereotyyppisiin väreihin: maskuliinisuuteen ja miehiin yhdistettyyn siniseen, feminiinisyyteen ja naisiin yhdistettyyn vaaleanpunaiseen, inklusiivisuuteen liitettyyn valkeaan, neutraalisuuteen liitettyyn keltaiseen sekä rakkautta kuvaavaan punaoranssiin.

Käsitteen cisseksuaalisuus esitetään kuvaavan sitä, ettei henkilö voi tuntea seksuaalista mielenkiintoa sellaista henkilöä kohtaan, jonka tietää transsukupuoliseksi, transtaustaiseksi tai muuten sukupuolivähemmistöön kuuluvaksi. Esillä on ollut myös realistinen mahdollisuus omiin biologisiin jälkeläisiin heterosuhteessa. Cisseksuaalisuuteen ei sinänsä esitetä liittyvän kielteistä suhtautumista transsukupuolisiin, muunsukupuolisiin tai muihin sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin, vaan ainoastaan kuvaavan tämän identiteetikseen kokevan oman mielenkiinnon mahdollisuuksien rajoittuneisuutta. On kuitenkin esitetty kritiikkiä cisseksuaalisuus-termin transvastaisuudesta.

Superseksuaalisuus

Superseksuaalisuus (engl. supersexual) -ilmiöön katsotaan sisältyvän voimakkaan torjuvia asenteita erityisesti transihmisiä kohtaan. Alkuaan käsite Super Straight (SS) on lähtöisin stand-up -esityksen vitsistä, mutta eräillä sosiaalisen median alustoilla sitä ruvettiin käyttämään vakavissaan viestittäessä omia seksuaalisia preferenssejä. Käsitteen tulkitaan alleviivaavan kielteistä suhtautumista transsukupuolisuuteen yleisemminkin kuin omien mieltymysten osalta sekä tuovan esiin ajatuksen transsukupuolisuuden vaillinaisuudesta ja alempiarvoisuudesta cissukupuolisuuteen verrattuna. 

Etenkin superhetero (engl. super straight) -identiteettiin on havaittu liittyvän kielteisiä asenteita seksuaalista ja sukupuolista monianaisuutta kohtaan, sekä myös seksismiä ja misogyniaa. Myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saattavat omaksua ns. superseksuaalisuuden sateenvarjon alle kuuluvan identiteetin. Transkielteisten asenteiden lisäksi superhomo (engl. supergay) saattaa olla misogyninen (naista alentava) ja superlesbo (engl. superlesbian) puolestaan misandrinen (miestä alentava). Myös superbiseksuaali (engl. superbisexual) kuuluu superseksuaalisiin itsemäärittelyihin tai identiteetteihin. 

Superseksuaalisuutta kuvaavat liput perustuvat sukupuolisymboleihin ja sukupuoliin liitettyihin stereotyyppisiin väreihin: homomiehillä sinisen kahteen sävyyn, lesboilla punaisen sävyihin ja biseksuaaleilla siniseen ja punaiseen. Superheteroiden lipussa on mustaa ja oranssia. 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus

Seksuaalinen suuntautuneisuus (heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, panseksuaalisuus, polyseksuaalisuus) perinteisessä mielessä viittaa siihen, millä tavoin seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu, ja aseksuaalisuus liittyy seksuaalisen mielenkiinnon olemassaoloon ylipäätään. Kyse on synnynnäisestä ominaisuudesta. Muu kuin heteroseksuaalisuus niputetaan seksuaalivähemmistöiksi.

Sukupuolivähemmistöihin puolestaan kuuluvat transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset. Sukupuolivähemmistöjen kohdalla kyse on omasta sukupuolesta. Tyypillinen käsitys kahdesta sukupuolesta (binäärinen sukupuolikäsitys) ei anna riittävää mallia kuvaamaan yksilön sukupuolta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi myös transvestiitit katsotaan yleensä kuuluviksi sukupuolivähemmistöön; heillä kyse on sukupuolen ilmaisusta. 

Päivitys 21.4.: Lisätty tekstin alkuun korostettu maininta siitä, että käsite saatetaan kokea transvihamieliseksi, johon myöhemmin vielä liitetty maininta ajallisesta historiasta. Samalla tekstistä on poistettu erityinen maininta käsitteen neutraalisuudesta, ja muutettu kohta muotoon "käsitteen cisseksuaalisuus esitetään kuvaavan --". Lisäksi ilmiötä kuvaavaan kohtaan on lisätty sana "määritelmällisesti".

16 kommenttia

"Cisseksuaalisuudella" ajetaan takaa sitä, että seksuaalinen mielenkiinto perustuu ihmisillä normaalisti kumppanin sukupuoli-identiteettiin, ei hänen fyysiseen sukupuoleensa. Kun homomies haluaa kumppaniksi fyysisen miehen, eikä ketä tahansa, jonka "identiteetti" on mies, hän ei ole tavallinen homomies, vaan erikoinen ja kinky cisseksuaali, jolle on jostain kumman syystä tärkeää, että kumppani on fyysisesti samaa sukupuolta. Tämä on niin kuin väittäisi, että merihevoset ovat hevosia, mutta on eräs erikoinen, Flat Earth Society -tyyppinen alakulttuuri, jossa niitä pidetäänkin kaloina.
En tiedä ajetaanko "cisseksuaalisuudella" erityisesti tällaista tai muutakaan. Ehkä jotkut ajavat. Toisaalta, jotkut kokevat koko cis-rajauksen seksuaalista mielenkiintoa määrittelevänä asiana olevan joitain ulossulkevan, myös tämän käsitteen. Joidenkin mielestä käsite on kohtuullisen neutraali.

Yksilön seksuaalinen mielenkiinto toista ihmistä kohtaan mitä ilmeisimmin herää siitä, että tämä havaitsee (yleensä toisen) henkilön, joka ulkoiselta olemukseltaan vastaa riittävällä tavalla niitä ihanteita, jotka sytyttävät. Useimmiten aika vahvana tekijänä tässä ovat ulkonäköön liittyvät sukupuolittuneet yksityiskohdat. Ulkonäön lisäksi asiaan liittyy kaikenlaista muutakin aistittavaa, myös sellaisesta, mistä ei synny tiedostettuja havaintoja. Taustalla on suvulliseen lisääntymiseen ja evoluutioon liittyvän menestymisen logiikka - siis biologia. Ihmisellä on moniin muihin eläinlajeihin verrattuna myös pitkälle kehittynyt kyky käsitteelliseen ajatteluun, joten kaikenlainen taustatieto kyseiseen henkilöön liittyvistä asioista voi myös aika tavoin vaikuttaa mielenkiinnon kasvamiseen tai vähenemiseen.

Uusien käsitekategorioiden syntyminen luo tarvetta jälleen uusien käsitteiden syntymiselle, jotta niihin liittyviä ilmiöitä on mahdollista kuvata. Toiset pitävät niitä tarpeellisina. Toiset eivät haluaisi mitään käsitteitä, termejä tai kategorioita. Sellainen veisi tietysti mahdollisuuden käsitellä asioita - ja jotkut eivät tämän aihepiirin asioita haluaisi käsitellä, kuka mistäkin syystä.

Minä arvelen, että käsite cisseksuaalisuus tässä merkityksessä on saanut innoitustaan siitä, että käsitettä cissukupuolisuus käytetään yhä useammassa yhteydessä transsukupuolisuuden vastinparina.

Etuliitteetön on perinteisesti edustanut tyypillistä ja tavallista, kun siitä eroava oli erityisesti nimetty tai esimerkiksi etuliitteellä määritelty joksikin muuksi. Seksuaalisuuskin oli vain seksuaalisuutta (vaikkei siitä julkisesti juuri puhuttukaan) kunnes jossain vaiheessa tuli tarve erottaa siitä erityinen homoseksuaalisuus (alkuun tosin esim. sodomiaan viitaten) - jonka jälkeen se "tavallinen", norminmukainen ja hyväksytty tarvitsi yksiselitteisemmän nimen.

Ei tässäkään ole kovin paljon kummemmasta kyse.

Cisseksuaalille käyvät vain cissukupuoliset. Cissukupuolinen puolestaan on henkilö, jonka on syntyjään todettu (yleensä lääkärin kokemusperäiseen oletukseen perustuen) edustavan sitä sukupuolta, jota hän ristiriidattomasti kokee olevansa. Mikä sitten on termi, joka kuvaa ei-cisseksuaalia. Veikkaan, että käsite queer tai sen johdokset eivät kuitenkaan ole kattavuudeltaan tällaiseen määrittelyyn sopivia. Ehkä joku tietää?

Tavallaanhan seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus on aika yksinkertaista: pidetään mistä pidetään ja ollaan mitä ollaan. Määritelmien ja termien viidakkoon sukeltamalla asioista saadaan aivan loputtoman monimutkaisia. Lähinnä identiteettejä. Toisille on tärkeää määritellä termein itsensä, toisille on tärkeää määritellä termein muut - ja joillekin sekä että. Tieteellinen tarkastelu on sitten erikseen.