Avioliittolain uudistus valmis: presidentti vahvisti toisen liitännäislakipaketin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 32

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti perjantaina 13.1.2017 aamupäivällä tasavallan presidentin esittelyssä avioliittolain uudistukseen liittyvän toisen liitännäislakipaketin. Eduskunta hyväksyi lait joulukuussa.

Liitännäislakipaketin tultua vahvistetuksi ovat avioliittolain uudistukseen liittyvät lakimuutokset kokonaisuudessaan valmiina astumaan voimaan keskiviikkona 1. maaliskuuta, josta lähtien myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia Suomessa avioliiton. Samalla myös avoliiton tulkinta esimerkiksi sosiaalietuuksien kohdalla muuttuu sukupuolineutraaliksi.

Ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot 1. maaliskuuta 2017

Samaa sukupuolta olevat parit pääsevät vihille jo heti lain tultua voimaan, sillä esteiden tutkintaa voi ennen lakiuudistuksen voimaantuloa pyytää parisuhteen rekisteröinnin estetutkintana. Saatava todistus rinnastetaan avioliiton esteiden tutkinnasta saatavaan todistukseen. Todistus on voimassa neljän kuukauden ajan. Todistuksen saamiseen menee aikaa seitsemän päivää.

Maaliskuun alettua parisuhdetta ei voi enää rekisteröidä. Aiemmin rekisteröidyt parisuhteet jäävät voimaan, eivätkä ne muutu automaattisesti avioliitoiksi. Suomessa rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi. Se edellyttää parin yhdessä tekemää ilmoitusta maistraatille. Ilmoituspäivästä lukien rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

STM:n lakipaketti

Nyt vahvistettu lakipaketti koskee sairausvakuutuslain, elatustukilain, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain, työttömyysturvalain, kansaneläkelain, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamista.

Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä muutetaan siten, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin.

Samaa sukupuolta olevalle avioparille, joka adoptoi lapsen yhdessä, säädetään oikeus yhteen isyysrahakauteen. Lapsen isällä on lapsen hoidosta vastatessaan oikeus vanhempain- ja isyysrahaan, vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Elatustukilakia muutetaan siten, että elatustuen esteenä on myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa. Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa ja avopuolisoita koskevat säännökset muutetaan sukupuolineutraaleiksi.

Eduskunta myös edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä, jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla.

Kolme kokonaisuutta

Kansalaisaloitteena eduskuntaan tuotu varsinainen tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin 12. joulukuuta 2014, ja tasavallan presidentti vahvisti sen 20. helmikuuta 2015. Tämän jälkeen eduskunnan tehtäväksi jäi toteuttaa tarvittavat muutokset muuhun lainsäädäntöön. Ensimmäinen liitännäislakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa 17. helmikuuta 2016, ja presidentti vahvisti sen 8. huhtikuuta. Nyt vahvistettu toinen liitännäislakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa 13. joulukuuta 2016.

Valtioneuvosto: Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi (HE 232/2016 vp; EV 242/2016 vp)
Avioliittolain uudistus vaikuttaa myös Kelan etuuksiin
Eduskunta hyväksyi avioliittolain uudistuksen toisen liitännäislakipaketin

32 kommenttia

  • 1 / 32
  • Salty Dog
  • 13.1.2017, 21.39
Hidas prosessi verrattuna moneen maahan.