Tasa-arvo vai yhdenvertaisuus

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • vaeltaja2006
  • 8

Maaliskuun 19. päivänä vietetään tasa-arvon päivää. Se on myös Minna Canthin syntymäpäivä. Vuodesta 2007 se on ollut yleinen liputuspäivä. Tasa-arvo on sukupuolten tasa-arvoa. Voimassa on laki naisten ja miesten tasa-arvosta. Lailla halutaan estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Erityisesti halutaan parantaa naisten asemaa työelämässä.

Tasa-arvolain piiriin kuuluvat työelämä ja koulutus, sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen tasa-arvoisesti miehille ja naisille. Perusteettomasti ei saa syrjiä kumpaakaan sukupuolta. Tasa-arvolain ulkopuolelle on jätetty perheiden sisäiset asiat, uskontokuntien uskonnon harjoittamiseen liittyvät asiat, tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältö ja asevelvollisuus.

Saako perustaa yhdistyksen vain miehille tai vain naisille ja saako järjestää miesten karhubileitä tai naistentansseja? Kyllä. Tasa-arvovaltuutettu on antanut päätöksen Helsingin Pörssiklubista, joka hyväksyy jäsenikseen vain miehiä. Syrjintää ei ole vain joko naisten tai miesten hyväksyminen yhdistyksen jäseniksi, jos tämä on merkitty yhdistyksen sääntöihin. Mummolaakso, Karhut ja MSC Finland voivat jatkaa entiseen tapaan.

Ongelmia kuitenkin on, kun noudatetaan "perinteisiä arvoja". Kilpatanssin maailmassa ei ole miespareja tai naispareja. Avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Yhä enemmän keskustellaan asevelvollisuudesta. Mutta "perinteiset arvot" ovat muuttumassa.


Yhdenvertaisuus

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Henkilöön liittyvät syyt on lueteltu yhdenvertaisuuslaissa: ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Erilainen kohtelu on kiellettyä, mutta mitään ylimääräisiä etuja eivät näihin ryhmiin kuuluvat voi vaatia. Ei voi myöskään vaatia kaikille samaa palkkaa toimenkuvasta riippumatta.

EU:n piirissä on valmisteltu uutta syrjintädirektiiviä, joka laajentaisi syrjintäkiellon myös työelämän, koulutuksen ja palvelujen ulkopuolelle. Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.

http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/valtiosaanto/yhdenvertaisuuslainsaadannonuudistaminen.html

8 kommenttia

  • 1 / 8
  • Jorma Hentilä
  • 19.3.2014, 12.31
Yhdenvertaisuus on käsitteenä laaja-alaisempi kuin tasa-arvo.

Setan alkuperäisessä nimessä käytettiin käsitettä tasavertaisuus, joka on - vähäisin nyanssieroin - yhdenvertaisuuden synonyymi.

Ja tästä tullaankin kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloitetta nimiettäessä on tainnut jäädä perusteellisemmin miettimättä, mikä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ero. Täsmällisintä olisi ollut käyttää käsitettä yhdenvertainen - siis yhdenvertainen avioliittolaki.
Yhdenvertaisuudessahan olennaista ovatkin nimenomaan yhdenvertaiset mahdollisuudet - eikä niinkään velvollisuudet. Siten naistenkin mahdollisuus suorittaa asepalvelus on yhdenvertaisuutta - vaikkain miehille se on enempi velvollisuus.

Yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa ja vapauksissa on hyvä ja syytä kuitenkin aina muistaa myös yhdenvertaiset vastuutkin.

HLBT-tapahtumissa olisi hyvä Miestenbileiden ja Naistenbileiden lisäksi järjestää myös omat bi:leet kolmannelle vähemmistöpoppoolle, eli bi&transseksuaaleille, niin heidän ei tarvitsisi turhaan tuppautua Miesten tai Naisten bileisiin (eikä samalla syrjiä homojen ja lesbojen yhdenvertaista oikeutta pitää edes kerran tai muutaman kerran vuodessa ihan täydemmin homot tai lesbot pippalot), vaan heillä bi&transseksuaaleilla olisi yhdenvertaisemmin oman suuntautumisensa pippalot, mahdollisuus omaan yhdenvertaisuuteensa, syrjimättä samalla muita, eli syrjimättä homojen tai lesbojen yhdenvertaisuutta homobileisiin tai lesbobileisiin (ilman että meno olisi aina puolipakosti bi&transseksuaalimaista).