HS: Intersukupuolisia ei saa leikata vauvaiässä

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Juhani Viherlahti
  • 19

Hesari haastattelee jutussaan (16.7.2012) lastenkirurgi Mika Venholaa. Hän on tutkinut inter- ja transsukupuolisten identiteettiä. Hänellä on selkeä kanta intersukupuolisten lasten kohtelusta: Ei korjausleikkauksia ennen omaa ymmärrystä seksuaalisesta identiteetistä.

Intersukupuolisella henkilöllä on sekä tytön että pojan anatomisia piirteitä. Venholalla on varsin tiukka mielipide aikaisempiin käytäntöihin, jotka ovat kotoisin jostakin 1950 luvulta.

"­Jos lei­ka­taan ter­vet­tä ja hy­vin toi­mi­vaa var­ta­loa ul­ko­nä­kö­syis­tä, sii­tä ei ole ro­dun­ja­los­tus kau­ka­na. Tyt­tö­jen ym­pä­ri­leik­kaus on ri­kos. Kui­ten­kin lää­ke­tie­teen ni­mis­sä in­ter­su­ku­puo­li­sil­le teh­dään ai­van vas­taa­via toi­men­pi­tei­tä. Se on sie­tä­mä­tön­tä", Ven­ho­la ar­vos­te­lee.

"­Su­ku­puol­ta ei voi lu­ki­ta lää­kä­rei­den pää­tök­sel­lä. Olen­nai­sia ovat lap­sen oi­keu­det. Leik­kauk­sis­ta tu­li­si pi­täy­tyä, kun­nes asias­ta voi­daan kes­kus­tel­la lap­sen kans­sa. En­tä jos on ar­vat­tu vää­rin ja teh­ty jo­ta­kin pe­ruut­ta­ma­ton­ta, ja lap­si ko­kee­kin oman su­ku­puo­len­sa eri ta­val­la?" Ven­ho­la ky­syy.

Seta on tuonut tätä epäkohtaa julkisuuteen useita kertoja. Kuitenkin kerran hyväksyttyjä lääketieteellisiä käytäntöjä ei hevin muuteta. Venhola lataa: "Lää­ke­tie­de kui­ten­kin muut­tuu hy­vin hi­taas­ti, ei­kä sen mie­les­tään tar­vit­se kuun­nel­la yh­teis­kun­taa. Lää­ke­tie­de on mau­so­leu­mi, lin­na­ke, jos­ta si­säi­set rak­ki­koi­rat puut­tu­vat."

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

"­Se ei vaa­di mi­tään mo­ni­mut­kais­ta su­ku­puo­li­neut­raa­lia kas­va­tus­ta, vaan lap­sen kuun­te­le­mis­ta. Lap­si tie­tää hy­vin pie­ne­nä­kin, mi­tä hän ha­luaa ja mil­lai­set har­ras­tuk­set, le­lut tai vaa­te­tus kiin­nos­ta­vat hän­tä", Ven­ho­la ko­ros­taa.

Intersukupuolisuudesta kirjoitus ranneliike.netissä vuonna 2009

19 kommenttia

Voisi olettaa, että edes ranneliikkeen kaltaisessa paikassa osattaisiin erottaa sukupuoli-identiteetti seksuaali-identiteetistä.
Luin kirjoittamani uutisen uudelleen. En huomaa korjattavaa. Tarkentaisitko mihin viittaat. Korjaan oitis mahdolliset virheet.