Dagen mot homofobi och transfobi 17.05.2007

  • 1 / 1
  • martin
  • 17.5.2007 16:28
Europeisk Ungdom och Seta på Internationella dagen mot homo- och transfobi 17.5:

EU måste skrida till åtgärder mot medlemsstater som kränker de mänskliga
rättigheterna

Fördomar och våld mot sexuella minoriteter och könsminoriteter är
fortfarande en del av vardagen i Europeiska unionens medlemsländer. En del
av EU:s medlemsstater uppmuntrar till och med människorättskränkningar genom
att förbjuda prideparader och att via sina ledare sprida homofobiska
tankegångar. Det här strider mot EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna, enligt vilken mänskliga rättigheter tillkommer alla
människor. Idag den 17.5 firas den Internationella dagen mot homo- och
transfobi. Seta och Europeisk ungdom kräver att EU skrider till konkreta
åtgärder för främjandet av likabehandling och mänskliga rättigheter.

Europeisk ungdom och Seta är oroade över EU:s och dess medlemsländers
ledares passivitet inför den allvarliga situation som råder. För att bevara
sin trovärdighet som försvarare av mänskliga rättigheter, såväl i
förhållandet till länder som vill gå med i unionen som i sin utrikespolitik,
måste EU hitta sätt att stävja de människorättsproblem och den homo- och
transfobi som existerar i de nuvarande medlemsländerna. Unionen får inte
låta bli att fördöma de medlemsländer som regelbundet gör sig skyldiga till
människorättsbrott. År 2007 är EU:s temaår för likvärdiga möjligheter,
vilket är en bra grund att på allvar ta itu med frågan.

Europeisk ungdom och Seta gläder sig åt två nyligen fattade europeiska
beslut. Den europeiska människorättsdomstolen förklarade försöken att i
Warszawa förbjuda stadens pride-manifestation som olagliga. I en färsk
resolution uppmanade Europaparlamentet i sin tur Polen att inte framlägga
det aktuella lagförslaget om förbud mot "homosexuell propaganda" i landets
skolor. I Europaparlamentet har man också tidigare aktivt lyft fram sexuella
minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter. Nu behövs även
konkreta och aktiva insatser också från övriga EU-organ: från kommissionen
och rådet.

I Europeiska unionen ska alla människor ha rätt att verka i samhället, utan
att bli utsatta för diskriminering eller begränsningar av friheten att
samlas eller uttrycka sig.

--
Europeisk ungdom är en 1997 grundad nationell, religiöst och politiskt
obunden ungas medborgarorganisation, som befrämjar ett positivt
förhållningssätt till den europeiska integrationen och europakunskapen bland
finländska ungdomar.

Seta rf är en riksomfattande människorättsorganisation som grundades 1974.
Organisationens målsättning är att trygga den enskilda individens välmående
och mänskliga rättigheter oberoende av sexuell läggning, könsidentitet eller
sätt att uttrycka kön.

Seta ry
Eurooppanuoret ry
Helsinki