HS: Oras Tynkkynen ja Marko Liias tasa-arvoisesta avioliittolaista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 5
Marko Liias vierailulla eduskunnassa kesäkuussa 2011

Oras Tynkkynen ja Marko Liias, edustajainhuoneen jäsen Washingtonin osavaltiosta, toteavat yhteisartikkelissaan Helsingin Sanomissa (18.2.2013), että tasa-arvoinen avioliittolaki on hyödyksi yhteiskunnalle.

Kirjoituksen aluksi he toteavat, että yhdenvertaisuus on edennyt monissa länsimaissa suotuisissa merkeissä. Yhdysvaltojen tilanne kehittyy kaiken aikaa.

- Mies- ja nais­pa­rien avio­lii­toil­la on ny­kyi­sin useis­sa mais­sa kan­sa­lais­ten laa­ja tu­ki. Yh­dys­val­lois­sa Was­hing­to­nin osa­val­tios­sa si­tä ovat aja­neet myös mo­net suu­ry­ri­tyk­set.

Huippuosaajille ei riitä hyvä palkka. Työolosuhteet ja asenneilmaston oltava kohdallaan. Nämä huippuosaajat arvostavat myös elämänlaatua. Sellaiset suuryritykset, kuten Microsoft, Amazon, Google, Starbucks ja monet muut ovat tukeneet julkisesti tasa-arvoista avioliittolaki. Microsoftin ja Amazonin toimitusjohtajat lahjoittivat lain puolesta järjestettyyn kampanjaan 2,6 miljoonaa dollaria.

- Vii­me vuo­den vaa­lien yh­tey­des­sä uu­dis­tus me­ni lä­pi kol­mes­sa osa­val­tios­sa, en­sim­mäis­tä ker­taa kan­sa­nää­nes­tyk­sil­lä. Ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain on hy­väk­sy­nyt tä­hän men­nes­sä jo yh­dek­sän osa­val­tio­ta ja Co­lum­bian pii­ri­kun­ta, jo­hon kuu­luu myös pää­kau­pun­ki Was­hing­ton.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Tuo­reim­man mie­li­pi­de­ky­se­lyn mu­kaan suo­ma­lais­ten sel­vä enem­mis­tö on ta­sa-ar­voi­sen avio­liit­to­lain kan­nal­la. Kuu­des­ta hal­li­tus­puo­luees­ta vii­si on aset­tu­nut tu­ke­maan la­kia. Tois­tai­sek­si Suo­mi on kui­ten­kin vie­lä ai­noa Poh­jois­maa, jo­ka kiel­tää sa­maa su­ku­puol­ta ole­vil­ta pa­reil­ta oi­keu­den avio­liit­toon.

- Täl­lä me­nol­la uh­kaam­me jää­dä asias­sa Poh­jois-Eu­roo­pan vii­mei­sek­si maak­si.

- Kun suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­jat har­kit­se­vat suh­tau­tu­mis­taan ta­sa-ar­voi­seen avio­liit­to­la­kiin, Was­hing­to­nin ko­ke­muk­sis­ta kan­nat­taa ot­taa opik­si. Yh­den­ver­tai­suus ja va­paus ovat hy­väs­tä niin ih­mi­sil­le kuin elin­kei­noe­lä­mäl­le­kin.

Ranneliike.netin haastattelujuttu Marko Liiaksen vierailusta Suomessa kesäkuussa 2011

5 kommenttia

- Täl­lä me­nol­la uh­kaam­me jää­dä asias­sa Poh­jois-Eu­roo­pan vii­mei­sek­si maak­si.

*Miten niin Pohjois - Euroopan, kyllä tässä ollaan jäämässä myös Länsi - Euroopan viimeiseksi!!
Oikeastaan me olemme jo viimeinen valtio, meillä ei edes keskustella asiasta kunnolla. Joku täti vielä istuu koko leveällä ahterillaan aloitteen päällä. Saa varmasti moisesta tyydytyksensä?

Oikeastaan, ketkä läntiset maat ovat vielä ilman yhdenvertaista avioliittolakia?