Järjestöt kritisoivat transnaiseen kohdistuneen henkirikoksen tiedottamista (juttukommentit)

Ainakin sometietojen mukaan tämä tapettu henkilö olisi merkinnyt somatileillään sukupuoleksi miehen ja se olisi ollut myös virallisesti hänen sukupuolensa. Lisäksi on huomioitava, että poliisilla voi olla lakisääteinen kielto julistaa tällaisia mahdollisesti arkaluontoisia asioita, kuten naisena esiintymistä vastoin virallista sukupuolta, kuten murha.infon keskustelussa eräs huomauttaa:

"Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta tekee tämän asian hankalaksi kaikille tätä käsitteleville viranomaisille, koska salassapitovelvoitteet säädetään sen 6 luvussa, jonka 24 pykälän 25 ja 26 kohdat määräävät salassa pidettäviksi nuo rikoksesta epäillyn ja rikoksen uhrin seksuaalisiin suuntautumisiin liittyvät, kuten muutkin arkaluontoisiksi luokitellut tiedot.

Edellä mainitun lain 25 ja 26 kohdat kuuluvat näin (lihavoinnit minun tekemiä):

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; (11.12.2002/1060)

26) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi;"