EU-parlamentti tuomitsi Puolan lakialoitteen seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista

Taustaa
Puolalainen äärikatolinen homovihajärjestö Stop Pedofilii ja abortteja ja paljon muuta vastustava äärikatolinen Fundacja Pro sekä ultrakatolinen Ordo Luris onnistuivat keräämään tarpeeksi allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen, joka toteutuessaan kieltäisi seksuaalivalistuksen ja -kasvatuksen. Lain rikkojia, esimerkiksi opettajia, uhkaisi enimmillään viiden vuoden vankeusrangaistus (aloitteessa luki ensin kolme vuotta, mutta hallitseva PiS-puolue halusi korottaa viiteen). Epämääräisesti kirjoitettu aloite mahdollistaisi myös lääkärien, psykologien, hlbti-aktivistien, Aids-tukikeskusten työntekijöiden ja toimittajien rankaisemisen, jos he esimerkiksi antaisivat ehkäisyneuvontaa tai kertoisivat potilailleen homoseksuaalisuuden ja itsetyydytyksen olevan normaalia.

Puolaa hallitseva oikeistopopulistinen ja homovihamielinen PiS-puolue (Laki ja oikeus) ilahtui suuresti fundisten aloitteesta, toi sen pikapikaa hallituksen eteen, joka hyväksyi sen ensimmäisessä käsittelyssä. Parlamentti puolestaan hyväksyi aloitteen jatkokäsittelyyn äänin 243-150.

Puolan oppositiopuolueet eivät hyväksyneet aloitetta ja sitä vastaan järjestettiin mielenosoituksia yli 10 kaupungissa, eniten osallistujia oli tietenkin Varsovassa. Koska vastustus ei tehonnut (PiS aikoo saada lain voimaan), vastustajat veivät asian Euroopan parlamentin käsittelyyn.
------
EU-parlamentti vastaan Puolan fundikset 471 – 128, poissa 57

Euroopan parlamentti tuomitsi Puolan aikeet päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin 14.11.2019. Siinä sanotaan muun muassa, että Euroopan parlamentti

6. korostaa terveys- ja seksuaalikasvatuksen merkitystä erityisesti tytöille ja nuorille hlbti-henkilöille, joihin epäoikeudenmukaiset sukupuolinormit vaikuttavat erityisesti; korostaa, että tällaisessa kasvatuksessa nuorille on annettava opetusta sukupuolten tasa-arvoon, suostumukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvista suhteista keinona ehkäistä ja torjua sukupuolistereotypioita, homofobiaa, transfobiaa ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa; toteaa, että seksuaalikasvatus ei johda varhaisempaan seksuaaliseen toimintaan;
7. muistuttaa, että direktiivin 2011/93/EU 23 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita, myös Puolaa, toteuttamaan asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen kanssa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja vähentämään lasten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston uhriksi;
8. tunnustaa kansalaisyhteiskunnan tärkeän roolin seksuaalikasvatuksen tarjoamisessa; kehottaa asettamaan riittävästi rahoitusta asianomaisten järjestöjen saataville EU-tason eri rahoitusvälineiden kautta, kuten monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 sisältyvän perusoikeuksien ja arvojen ohjelman kautta ja muiden sellaisten EU:n pilottihankkeiden kautta, joilla voisi olla vaikutusta tällä alalla;
9. tuomitsee Puolan viimeaikaisen kehityskulun, jonka yhteydessä on pyritty antamaan väärää tietoa seksuaalikasvatuksesta, lyömään siihen leima ja kieltämään se, ja tuomitsee erityisesti lakiehdotuksessa esitettyjen perustelujen ankaran, epäasianmukaisen ja virheellisen sisällön; kehottaa Puolan parlamenttia olemaan hyväksymättä esitettyä lakiehdotusta ja varmistamaan, että nuorilla on mahdollisuus saada kattavaa seksuaalikasvatusta ja että tällaista kasvatusta ja tietoa antavia tuetaan tässä työssä niin, että sitä voidaan tehdä tosiasioihin perustuvalla ja objektiivisella tavalla;
10. kehottaa neuvostoa käsittelemään tätä asiaa ja muita väitteitä Puolassa tapahtuneista perusoikeuksien loukkauksista parhaillaan järjestämiensä Puolan tilannetta koskevien kuulemistilaisuuksien yhteydessä SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Linkin takana koko päätöslauselma suomeksi. Lukekaa ainakin lopussa olevat kohdat 1-11.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_FI.html